martes, 28 de octubre de 2008

Agenda setmanal

DIMARTS28/10/2008
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 9539/08, 9511/08, 9533/08, 9534/08, 9536/08, 9540/08, 9541/08, 9542/08, 9531/08, 9537/08, 9535/08 i 9538/08. 2.- Interpel.lació RGE núm. 4383/08, Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar. 3.- Mocions: RGE núm. 9371/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del servei de radioteràpia al nou hospital d'Eivissa, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 8193/08 i RGE núm. 9490/08, del Grup Popular, relativa a aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 6764/08. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8263/08, presentada pel Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a indignitat successòria per violència masclista.
DIMECRES29/10/2008
10:30
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Comissió
Sala Groga
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 7692/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de la cessió de les instal·lacions militars de Sa Coma al Consell Insular d'Eivissa. 2- Proposició no de llei RGE núm. 8177/08, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a model cogestió aeroportuària.
10:30
Presentació del projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2009
Sala Montenegro

10:30
Visita de 75 persones del programa Operació Retorn


10:35
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Mesa
Sala Groga
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala Senat

13:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Actes

16:30
COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Castro i Gandasegui.1) RGE núm.7719/08. Finançament del nou Hospital d'Eivissa.2) RGE núm.7720/08. Concurs d'idees per al projecte del nou Hospital d'Eivissa.3)RGE núm.7721/08. Resultat de les proves dels terrenys on s'ha d'ubicar el nou Hospital d'Eivissa.4)RGE núm.7722/08. Terreny per al nou centre de salut de Sa Colomina.5)RGE núm.7723/08. Inici de les obres del centre de salut de Sa Colomina a Eivissa.
16:35
COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic: Compareixença RGE núm. 8523/08, del Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, sol·licitada per 4 membres de la Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre diversos projectes de transport.
18:35
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS30/10/2008
09:45
Visita de 14 alumnes de garantia Social de l'IES Ses Estacions de Palma


10:25
Visita del primer grup de 23 alumnes d'Educació Especial del CEE Son Ferriol - Palma


10:30
COMISSIO DE TURISME
Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Escrit RGE núm. 8584/08, presentat pel Govern de les IB, sol·licitant la compareixença del conseller de Turisme, per tal de poder explicar la situació per la qual ha passat aquests dies la Conselleria de Turisme.2.- Proposició no de Llei RGE núm. 8522/08, del GP Popular, sobre pla específic d'inspecció per a establiments comercialitzats amb règim de tot inclòs.
10:35
COMISSIO DE TURISME
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió
11:20
Visita del segon grup de 23 alumnes d'Educació Especial del CEE Son Ferriol - Palma


12:30
COMISSIO D'ECONOMIA
Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 6554/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (ExC), relativa a creació de l'Autoritat de defensa de la competència de les Illes Balears; i RGE núm. 8240/08, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement dels costos d'insularitat.
12:35
COMISSIO D'ECONOMIA
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 6803/08, presentada pel GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre 0'7 a AOD i RGE úm. 8233/08, presentada pel GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre dret a una mort digna.
16:35
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Preguntes RGE núm. 6801/08, del Sr. Alorda, sobre inversions estatals en cultura i RGE núm. 6802/08, del Sr. Alorda, sobre inversions estatals en cultura (I) .2.- Proposicions no de Llei RGE núm. 8192/08, del GP Popular, sobre elaboració de grans projectes culturals per part del Govern de les Illes Balears i RGE núm. 8400/08, del GP Popular, sobre ajudes del Ministeri de Cultura per a l'elaboració de les cartes arqueològiques submarines de Menorca.
18:35
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.

jueves, 23 de octubre de 2008

Intervenció al debat sobre la política general del Govern

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats, jo crec que entre el discurs d’ahir que vàrem sentir al president i el del 2007, a simple vista, amb una anàlisi no molt exhaustiu, li puc dir que hi ha 22 diferències, i li diré quines són: són les vegades que vostè va anomenar la paraula crisi.

L’any passat no ho va fer cap vegada, encara que la situació no es preveia gent bona i apuntava a pitjor, segons totes les previsions dels experts. Tot el temps que ha transcorregut en què no s’ha reconegut explícitament la situació pot ser temps que després necessitem per fer feina i recuperar-la. Quin problema, Sr. President, hi havia d’agafar el bou per les banyes de conèixer la situació i començar a fer feina?

Vostè va dir ahir que ara és el moment crucial per palAliar la crisi. Crec honestament que també ho era l’any 2007. Ahir ens va dir que era la pitjor crisi des de l’any 1930, la pitjor en 78 anys. De veritat l’any passat això no ho sospitaven, quan tothom ho deia? De veritat han canviat tant d’opinió per anomenar

enguany 22 vegades la paraula crisi i l’any passat cap ni una vegada? Entenc jo que si tot ha canviat tant, el seu pacte de govern d’11 pàgines, l’hauran de revisar; a nous reptes, nous problemes, noves solucions.

Amb aquest començament, Sr. President, no vull donar a entendre que no estaré al costat del Govern balear per ajudar a remuntar la situació; per suposat que sí. Desitjo de veres que les mesures que va anunciar ahir i els altres dies siguin reactivadores i en algun cas ressuscitin sectors clau, posin mesures que mai no en sobren. Desitjo que les mesures derivades dels pactes que vostè va anunciar ahir -de l’ocupació, de l’habitatge, del capital humà, del transport, del pacte per la recerca i el desenvolupament- siguin positives, generin feina i rendiment econòmic a tots, i ho repeteixo, a tots. Passant ja a temes més concrets, a assumptes que tots els que ens escolten entenen perfectament, m’agradaria analitzar alguns projectes específics que, com vostè va dir, són vitals, creen feina i donen suport econòmic. Com un diputat per Formentera en aquest parlament parlaré també un poc sobre la política general del Govern en aquesta illa, els seus problemes, les seves possibles solucions, que hem de buscar entre tots però que ha de resoldre el seu govern en l’àmbit de les seves competències. De les actuacions que poden afectar la meva illa començaré per les relacionades amb l’agricultura, perquè li tenc una estima especial per diferents motius. Vostè, tot i que va dir que manejava el 80% del territori i que era vital, no hi va dedicar més que unes 10 línies, dient que s’està començant, començant, a fer el pacte agrari. Així el Govern ha de procurar una encertada aplicació local i insular del Pla de desenvolupament rural, perquè les ajudes que contempla aquest pla arribin al major nombre d’agricultors possible, i perquè aquests puguin accedir a una formació professional de qualitat, que permeti a la llarga que el nostre camp, el camp que s’ha mantingut durant

segles no es mori completament en uns anys, i això val, Sr. President, per a totes illes. A Formentera els darrers anys s’han creat o s’estan creant les infraestructures per revitalitzar el camp; una d’elles donarà la possibilitat per primera vegada en la història la possibilitat de regar amb aigües depurades. També

s’ha ajudat a l’Associació de ramaders, econòmicament i materialment, però l’actual govern ha de posar l’accelerador, i de veritat, per ajudar a crear novament la Cooperativa Agrícola i Ramadera. Quant a les polítiques de medi ambient, la protecció del nostre medi ambient, s’han fet en aquests darrers anys

actuacions importants a la depuradora de Formentera per intentar solucionar les males olors i fins i tot regular l’abocament d’aigües residuals provinents de la mateixa depuradora a la mar, on hi ha la reserva de Ses Salines. I a l’àmbit d’aquestes salines, dins el parc natural, s’ha realitzat tota una sèrie d’actuacions per regular l’accés indiscriminat de persones i la mobilitat sostenible dins aquest parc per part del Consell de Formentera, sense que per ara no es noti una acció decidida del Govern en aquest àmbit, en el qual ha deixat tota la iniciativa i la feina al consell, mentre que el Govern ha començat únicament en aquesta legislatura, i lentament, a senyalitzar el parc natural. Esperem, i ho dic de veritat, que estigui tota aquesta senyalització feta per a la propera temporada turística. A part que el manteniment de les finques públiques

que té aquest govern, denunciades també per la premsa, podria ser molt millor. Tampoc no he notat, tampoc no vaig notar, una especial sensibilització amb els afectats per la delimitació -ja sé que és un tema colAlateral- de la costa de Formentera; només es va preocupar, només es varen preocupar quan es varen apropar les eleccions generals. Es nota, es va notar aquest interès, però els

afectats noten, i ho pot comprovar vostè mateix, un total desinterès per part de l’Administració. A més, i li record això, han de sofrir la persecució dels funcionaris de la Demarcació de Costes, que actuen contra els afectats amb sancions desproporcionades, impedint en molts de casos el simple, simple manteniment dels negocis que poden quedar obsolets en pocs anys. Els empresaris i emprenedors, president, que vostè

elogiava ahir estan molts d’ells dins aquestes zones. Formentera, com bé sap, té uns grans avantatges, però també patim una sèrie d’inconvenients per les nostres condicions geogràfiques, que afecten la nostra mobilitat amb les altres illes i amb la península. Està molt bé que signi un conveni ferroviari a Mallorca, però també li deman a Formentera què hi ha; es continuarà subvencionant la barca que uneix Formentera i

Eivissa a primera i a darrera hores del dia? Es prendran mesures concretes perquè hi hagi una connexió regular i de qualitat entre la península i Formentera i no torni a succeir el que ha pasta aquest estiu la companyia naviliera ISCOMAR? Com està, president, la declaració d’interès públic Dènia-Formentera-

Dènia, aprovada el juny per aquest parlament per unanimitat? Vull afegir -i això ho dic en veu alta- que està molt bé que el Govern defensi els usuaris del transport marítim igual que ho fa amb el transport aeri. Aquest diputat sempre donarà suport a aquestes polítiques. Aquest diputat tampoc no parla d’un turisme ja tot l’any; per ara, dic per ara, es conforma que l’Administració doni als empresaris propostes perquè puguin gaudir una temporada bona, bona de sis o set mesos, i això en el cas d’aquesta illa s’aconsegueix millorant el transport amb accions com les que he dit abans. O amb la creació d’infraestructures com la que es deriva de la proposició no de llei votada negativament pels grups que donen suport al seu govern, i que deia que Formentera disposàs d’un recinte firal polivalent per poder fer fires, convencions, actuacions musicals i culturals, i que aquestes no es facin com fins ara a una simple carpa. La reconversió de zones urbanes, de zones turístiques madures també ha de ser una bona eina de feina, i que zones

com Els Pujols de Formentera es puguin acollir a les ajudes del Govern sorgides arrel de la Llei de barris, i que incomprensiblement el Consell de Formentera no ha demanat, potser perquè aquestes ajudes no contemplaven els consorcis com a ens autoritzats per demanar les ajudes, com també -

suposo jo o intuesc jo- ha passat a Vila. Respecte a un tema important com és la seguretat tenc la

paraula de la consellera d’Interior, a la qual he d’agrair que la policia autonòmica iniciarà la seva implantació a Formentera, una illa que no disposa de Policia Nacional i que difícilment aconsegueix assegurar una suficient o mínima presència de Guàrdia Civil, cosa que tampoc no sorprèn veient la patètica situació de la caserna de la Guàrdia Civil i que el Govern central

no soluciona. Formentera necessita urgentment unes carreteres dignes, i això, Sr. Antich, encara no passa. El conveni continua sense signar-se i el Govern central ha pressupostat només 1 milió

d’euros als pressupostos del 2009. Vostès són del mateix color polític; per favor posin-se a treballar i arribin entre tots a un acord definitiu, perquè va dir el 2007, i li ho recordo, que no hi havia massa problemes, i en un any encara no s’ha signat. I ara que parlam dels mateixos colors polítics, vostè ens ha

venut que això seria bo per a les nostres illes, però la realitat difereix molt dels seus pronòstics. Els seus mateixos consellers, alguns dels que estan asseguts avui aquí, fins i tot el seu mateix partit a les Illes, no paren de queixar-se de l’actitud de diversos ministeris respecte a les Illes Balears. Sens dubte veurem la

prova de foc amb el traspàs de competències de justícia, i sobretot en el model de finançament. Fins ara l’actitud del Govern central respecte a les nostres illes ha decebut moltíssima gent, i els seus compromisos amb altres comunitats autònomes poden perjudicar les nostres illes, que tenen, a més, un escàs -

intuesc- pes a Madrid. Jo per la meva part, Sr. President, li ofereixo, com he dit al principi, feina, ajuda, colAlaboració i responsabilitat. Confiança, jo mai no la perdré; la confiança que vostè desitja i demanava

ahir, l’ha de generar, i no és la millor manera no parlar pràcticament de crisi en 18 mesos i ahir en el debat 22 vegades.

Gràcies, presidenta.

martes, 21 de octubre de 2008

Agenda setmanal

DIMARTS
21/10/2008
10:50
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Mesa
Sala JuntesOD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala CariàtidesDebat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. Intervenció del Molt Hble. Sr. President del Govern.
20:00
Assistència de la Presidenta a la conferència del Dr. Carlos Cordón 'Càncer. Nous reptes per a una nova epidèmia' organitzada pel Grup Serra
Can Campaner
21:00
Assistència de la Presidenta a la inauguració de l'exposició de Ramon Canet Obra Gràfica recent
Edicions 6a Obra Grafica
DIMECRES
22/10/2008
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Actes
12:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Actes
12:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala Cariàtides(garantint, en qualsevol cas, el transcurs de les 24 hores establertes reglamentàriament). Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. Intervencions dels Grups Parlamentaris (continuació l'horabaixa).
21:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala VerdaEn tot cas, 30 minuts, com a mínim, després d'haver finalitzat el Ple. Admissió i qualificació de les propostes de resolució congruents amb el debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears.
DIJOUS
23/10/2008
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala CariàtidesDebat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. Debat i votació de les propostes de resolució.

jueves, 16 de octubre de 2008

Pregunta oral relativa a pressuposts generals de l'Estat per al 2009 (debat)

MAYANS I SERRA: Gràcies, presidenta. La pregunta va dirigida al president del Govern, que veig que no em contestarà encara que parli com a portaveu del Grup Mixt, però en qualsevol cas m’agradaria saber com valora des del Govern la inversió dels pressuposts de l’Estat per a l’any 2009. El conseller d’Economia va valorar que eren un 80% més elevats que al 2006, quant al còmput de totes les Illes Balears; evidentment tenc el llistat d’inversions pures, sense convenis, de l’Estat a les Illes i va triar justament l’any en
què han estat més baixes de tot quasi, quasi, dels darrers vuit anys. És evident que pitjor no podia ser i evidentment alguna cosa millor sí que havia de ser i en aquest cas és un 80%, però com que la pregunta (...) més concreta, m’agradaria saber també la valoració respecte a les inversions de l’Estat a les illes
pitiüses, quantitat, projectes, en fi, que em desglossàs a quin nivell s’executaran.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina): Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, el primer que li diria és que per favor llegeixi bé els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009 perquè és totalment fals que siguin els pitjors del darrers vuit anys, val la pena que repassi vostè els pressupostos liquidats els darrers deu anys i veurà com els dos darrers anys és quan hi ha hagut l’augment més important de pressuposts d’inversió de l’Estat a les Illes Balears. En concret, es va passar de 217 milions l’any 2007 a 300 l’any 2008 i a 421 l’any 2009, de manera que és un increment -repetesc- les dades, ja ho vaig dir la setmana passada, són tossudes, és un 80% més
que l’any 2007, aquestes són les xifres i vostès les tenen a l’Informe econòmic financer del Pressuposts Generals de l’Estat. Per favor, llegeixin-ho millor per evitar dir coses que no són reals.
En relació amb les pitiüses al pressupostos 2009 hi ha consignats 41,8 milions d’euros destinats a inversions directes a les pitiüses. Per tant, això representa en el total dels convenis ja signats i de les inversions ja concretes de l’Estat a les Illes Balears significa el 14,5%.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA: Gràcies, Sr. Manera. Sr. Mayans, vol fer ús de la paraula? Té la paraula.
EL SR. MAYANS I SERRA: Sí, gràcies, presidenta. Tal vegada no m’he explicat bé, jo deia que és el 80% d’augment respecte al pitjor dels anys que va ser el 2006, per tant, no sé si no m’he explicat del tot bé, de totes maneres crec que falten partides molt importants. Falten partides importants a Eivissa quant a jutjats i crec que el conveni de carreteres encara no està signat, hi destina una quantitat bastant inferior a la que es necessita i quant a l’illa de Formentera falten projectes vitals com són la caserna de la guàrdia civil, no hi ha ni un sol euro, falta també alguna partida, encara que sigui a nivell orientatiu que es pugui fer més ampliable o que pugui ampliar-se en un futur respecte al conveni, si és que n’hi ha algun, del transport de residus a Formentera i Eivissa, també falta inversió, que no n’apareix cap al port de Formentera, i en definitiva, crec que falten proyectes importantíssims per a Eivissa i per a Formentera.
Som conscient de la situació que vivim, però hi ha necessitats vitals, no pot sortir el delegat del Govern dient que el quarter de la guàrdia civil, la caserna de la guàrdia civil no es fa perquè hi ha problemes burocràtics d’índole urbanística, Formentera està tot completament enllestit, (...) està totalment
urbanitzat i simplement fa falta que s’hi destini una partida, la delegada del Govern a Eivissa em va dir que revisaven el projecte a Madrid, els serveis tècnics, per tant, no fa falta res més. Fa falta que s’hi destini un pressupost adequat i per tant, ja no podrà ser el 2010 quan s’inauguri el quarter.
Un altre tema és el conveni de gestió, m’agradaria saber qui pagarà la diferència que no cobreix l’ordre del Ministeri de Transport quant a nolis, falten moltíssims sous per cobrir els 156 euros que...
LA SRA. PRESIDENTA: Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina): Sí, només vull detallar-li algunes d’aquestes inversions dels
41,8 milions per a temes de l’Autoritat Portuària, s’invertiran 3,9 milions d’euros a les pitiüses, per a AENA s’invertiran pràcticament 33 milions d’euros, per a un parador a Eivissa s’invertiran 4 milions d’euros, per al Ministeri de Justicia s’invertiran uns 50.000 euros d’entrada i en definitiva, és una
quantitat que -val a dir-ho- s’ha de complementar amb aquella altra partida que els vaig comentar la setmana passada i que tenen reclosa als pressupostos generals de l’Estat dels 101 milions d’euros d’una partida extraordinària, d’un crèdit extraordinari per als estatuts de Catalunya i de les Illes Balears
on hi ha consignats 101 milions d’euros per a Balears on es poden complementar inversions, evidentment per a pitiüses, per a Menorca, etc., en relació amb aquesta partida. Dic això perquè l’únic que hem consignat aquí és el que ja està escripturat, el que ja està conveniat, el que està signat en definitiva, i manquen un grapat d’inversions que s’han de concretar, s’han analitzar i s’han d’especificar en futurs convenis. Gràcies.

miércoles, 15 de octubre de 2008

Agenda setmanal

DIMARTS
14/10/2008 11:00 PLE DEL PARLAMENT
Sala Cariàtides 1.- Preguntes RGE núm. 9333/08, 9339/08, 9340/08, 9330/08, 9334/08, 9336/08, 9338/08, 9329/08, 9337/08, 9342/08, 9335/08, 9341/08 i 9343/08 2.-Interpel.lació, RGE núm. 6764/08, GPPopular, aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública. 3.- Moció, RGE núm. 8643/08, GPPopular, previsió i dotació de la policia turística. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 6763/08. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 2317/08, GPUM, instal.lació de radars fixos i RGE núm. 806/08, GPPopular, falta de metges especialistes a les Illes Balears.
17:00 COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1- Escrit RGE núm. 4973/08, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponents a l'exercici del 2005. 2- Escrit RGE núm. 5480/08, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els informes aprovats pel Consell de la Sindicatura relatius als comptes generals dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i Formentera corresponents a l'exercici del 2005.
DIMECRES
15/10/2008 10:00 Audiència oferta per la Presidenta als membres de la Junta Electoral de les Illes Balears
Sala Montenegro
10:30 COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Punt únic. Preguntes: RGE núm. 7701/08.- Sra. Pastor. Malalts crònics que han rebut medicaments gratis per iniciativa de l'actual Govern; RGE núm. 7702/08.- Sra. Pastor. Sistema d'ajuda a malalts crònics a l'exterior per iniciativa de l'actual Govern; RGE núm. 7703/08.- Sra. Pastor. Ajudes a domicili prestades a dependents d'origen balear a Argentina; RGE núm. 7704/08.- Sra. Pastor. Equip de cuidadors a Argentina per proporcionar ajuda als dependents d'origen balear; RGE núm. 7705/08.- Sra. Pastor. Intercanvis d'alumnes i professors amb els centres balears a l'exterior; RGE núm. 7708/08.- Sra. Pastor. Beques de postgrau concedides a joves descendents de balears; RGE núm. 7709/08.- Sra. Pastor. Cursos de formació, per iniciativa del Govern, per a joves descendents de balears, i RGE núm. 7710/08.- Sra. Pastor. Espai per a la seu oficial de la Federació de cases i centres regionals.
10:35 COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 Presentació del volum IX del Butlletí de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Balears
Sala Senat
12:30 MESA DEL PARLAMENT
Sala Senat
13:30 JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Actes
16:30 COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Comissió
Sala Verda OD:1.-Proposició no de llei RGE núm. 8401/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment de les unitats d'hospitalització a domicili.2.-Proposició no de llei RGE núm. 8402/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a eradicació de la violencia als centres sanitaris de les Illes Balears.3.-Proposició no de llei RGE núm.8525/08, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de radioterapia al nou hospital d'Eivissa.
16:35 COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Punt únic: Compareixença RGE núm. 8029/08, del Conseller de Medi Ambient, sol·licitada per 4 diputats-membres de la Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre el retard de les obres de la nova depuradora de Vila a Eivissa.
18:35 COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/10/2008 10:30 COMISSIO DE TURISME
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1.- Proposició no de Llei RGE núm. 5242/08, del GPPopular, relativa a la reforma de la 'Ley de arrendamientos urbanos'. 2.-Proposició no de Llei RGE Núm. 8521/08, del GPPopular, relativa al Pla específic de promoció per al turisme.
10:35 COMISSIO DE TURISME
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
12:30 COMISSIO D'ECONOMIA
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1- Compareixença RGE núm. 8027/08, de la Consellera d'Agricultura i Pesca, sol·licitada per 4 diputats-membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre l'execució del pressupost de 2008 per part de la Direcció General de Pesca; 2- Compareixença RGE núm. 8028/08, de la Consellera d'Agricultura i Pesca, sol·licitada per 4 diputats-membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre l'execució del pressupost de 2008 per part de la Direcció General d'Agricultura.
12:35 COMISSIO D'ECONOMIA
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1.- Proposició no de Llei RGE núm. 6803/08, presentada pel GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre 07 a AOD.2.- Proposició no de Llei RGE núm. 8233/08, presentada pel GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre dret a una mort digna.
16:35 COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Escrit RGE núm. 8194/08, presentat per 4 membres de la Comissió de Cultura, Eduació i Esports, presentat pel GP Popular, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del Conseller d'Esports i Joventut, per tal d'informar sobre els criteris de les subvencions de la Fundació Illesport.
18:35 COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Mesa
Sala Senat En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió

viernes, 10 de octubre de 2008

Intervenció per a defendre la moció presentada sobre la gestió del medi ambient a Eivissa i Formentera

Gràcies, Sra. Presidenta. La moció que present avui, que és fruit del debat que hi va haver de la interpelAlació dia 23 de setembre, recull la meitat d’allò que jo vaig exposar a la interpelAlació, aproximadament la meitat, i quadruplica el que se’m va contestar. Jo entenc que quan es fa una interpelAlació es pugui contestar allò que es vol amb una intervenció preparada, que res o poc tenen a veure amb allò que s’ha preguntat o allò que realment s’interpelAla. Davant d’aquesta forma de passar de manera escèptica, ho diré així amablement, el tràmit de la interpelAlació, jo tenc tot el dret del món de posar tots els punts que cregui pertinents en aquesta moció. Ho faig simplement perquè mitjançant el vot s’aflori l’opinió respecte de tots els punts, per això en té tants, en té crec que són 29. N’hagués
pogut posar més, però pensava que ja estava bé. Vaig ser el més constructiu possible, vaig ser el més positiu possible en la interpelAlació i vaig expressar de manera, crec que correcta, tota la feina feta, el conseller mateix ho havia manifestat diverses vegades, la feina que es proposava i dins quins àmbits es proposava. Ho vaig fer mitjançant 43 preguntes, unes més extenses que altres, però totes estrictament
relacionades amb el motiu d’aquella interpelAlació. De les 43 preguntes que vaig fer al conseller, he fet un resum, ho he agrupat com he pogut per blocs i han resultat aquestes peticions
que estan expressades en aquesta moció. I començaré a explicar-les breument.
Vuit fan referència al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, en aquestes vuit hi ha una demanda i sempre que hi ha diverses administracions implicades pos amb l’acord o el consens de totes les administracions que hi puguin estar implicades. Repetesc, hi ha el Centre d’interpretació de Ses Salines de Formentera, on hi ha una petita discrepància sobre el lloc on s’ha d’ubicar. Record que hi ha una entitat bancària que paga la construcció del centre i l’adequa després per fer-lo funcionar. Per tant, que es posin d’acord amb el Consell de Formentera per fer aquest centre d’interpretació. Dic també que es continuï regulant el fondeig. És una iniciativa que es va fer l’anterior legislatura i crec que és important que es millori i si se’n poden posar més que se’n posin. El fondeig de l’Estany del Peix és una cosa que es va posar dins el Pla regulador d’usos i gestió del parc, que en combinació amb els usuaris de l’estany es reguli el seu fondeig, es torni a fer sal o escata de sal dins Ses Salines, se senyalitzi el parc, vaig posar en evidència que de les 400 senyals, només n’hi ha havia 47 instalAlades, per a l’estiu que ve evidentment. I que s’iniciï el soterrament de les esteses elèctriques d’Eivissa i Formentera. Això també ho mana el Pla de regulació d’usos i gestió. Si a Formentera, en principi, es creu que funciona la regulació del trànsit en l’àmbit terrestre, que s’apliqui a Eivissa tal com va manifestar el conseller que tenia intenció de fer-ho.
També que es recuperi el circuit hídric, amb un mandat que es va fer al Ministeri de Medi Ambient. Aquests vuit punts són els que fan referència al parc natural. Set punts referents a residus. Els residus és un tema important, faig la petició que es faci un conveni, igual que tenen altres regions d’Espanya, com Ceuta mateix, on es financiï el cànon de transport i la gestió del trasllat dels residus de la menor de les Pitiüses a Eivissa, tal com tenen altres ciutats com Ceuta i que ja he mencionat abans. No ens val, no ens basta l’ordre ministerial que surt cada any allà on només es paguen el transport marítim a Eivissa, deixa una part importantíssima, aquests 150 euros aproximadament, sense cobrir. També insta el Govern balear per si pot trobar més finançament que financiï conjuntament les deixalleries d’Eivissa i la de Formentera. Crec que hi ha alguns temes on els diputats d’Eivissa no tendran més remei que votar que sí perquè és evident que es demana finançament per executar obres importants en medi ambient també a l’illa d’Eivissa; que es clausuri l’abocador de Formentera, en principi la planta de transferència funciona, hi
havia un pla per clausurar-lo i que també el Consell de Formentera també ajudi a clausurar aquest abocador. Posteriorment, contest a una pregunta que se’m va fer, que es faci el CARD (Centre de Reciclatge de Vehicles). No es pot fer una cosa abans que l’altra, es va trobar un terreny, es va fer un
projecte i crec que tot està llest perquè s’iniciï la construcció d’aquest centre. I un tema important, va sortir el tema del protocol que s’havia firmat per finançar el Pla de residus, allò que no finançava Europa. Per tant, simplement es demana que es faci complir aquest protocol de dues maneres: que es pagui la
primera anualitat d’allò que mana el protocol, s’hauria d’haver fet efectiva el primer trimestre del 2008 i es faci el conveni que manava fer en 6 mesos des de la firma d’aquest protocol. Només això, jo crec que és important que tant el president del Consell d’Eivissa, com el de Formentera tenguin clar quines
xifres es manegen per poder calcular els cànons que pagaran els usuaris. Vull fer un incís sobre això, els cànons actuals estan calculats en funció que això es rebi a Eivissa i a Formentera, no vol dir que si rep això el cànon baixi, mentida, el cànon actual està calculat en funció que això es rebrà. Per tant, una
puntualització que he vist en algun medi de comunicació i era errònia. El mateix conseller va dir el 2007 que faria un Pla director de residus perillosos, instar que el faci perquè és important i la recollida d’aquests residus és bastant deficient. Quant a depuradores, la interpelAlació va tenir un efecte molt
positiu i colAlateral, va fer aflorar una negociació ultrasecreta del tema de la depuradora de Vila, benvingut sigui. Tots sabem allà on possiblement s’ubicarà, estic content, a nosaltres se’ns va dir
que era impossible i vaig dir per què, allà mateix on es té pensat ubicar-la. Estic content que es fes aflorar aquesta negociació i bé, ja sabem on possiblement hi ha més possibilitats que s’ubiqui aquesta depuradora. També hi ha una petició perquè es continuïn fent obres a la depuradora de Santa Eulàlia. Hi ha el tema de les pedreres. Ja sé que hi ha una llei del 2001 que transfereix el tema de les pedreres al Consell d’Eivissa i Formentera. Però és evident que això ha de tenir un consens de les conselleries d’Indústria i de Medi Ambient del Govern balear. També hi ha dos punts que fan referència a finques
públiques, la zona del Cap que es faci una segona fase. La primera fase jo crec que està enllestida, però s’ha de fer molta més feina en aquesta finca, no dic una segona fase, dic un parell de fases més perquè la gent pugui aprofitar al cent per cent aquesta finca important a l’illa. Després el mateix conseller ho
va dir, s’estan acabant les obres de Can Marroig. Per tant, reiter que s’acabin i que es doni un ús important a aquesta finca, crec que impressionant dins l’illa de Formentera. Tema de delimitació. Ja sé que no és un tema directament del Govern, però és un tema on el Govern hi pot fer moltíssima força, és un tema més que recurrent, no em cansaré de repetir-ho aquí ni allà on faci falta, que es faci una delimitació alternativa i justa. I després un tema que afecta el dia a dia, em vais entrevistar amb el delegat de Costes de Balears i pregaria al Govern que li fes entendre que mentre aquest tema no se solucioni, deixés que els propietaris afectats per la delimitació de costes puguin mantenir i reformar els seus negocis, que és el seu pa de cada dia i amb allò que honestament s’intenten defensar. Després hi ha un apartat de temes més diversos, traspàs de caça als consells insulars. No pos data, som conscient d’això.
Per tant, és un tema que deix obert. Del conveni del Centre d’interpretació dels Amunts, d’una
tanqueta per a l’Ibanat a Formentera, ha estat moltes vegades reclamada perquè els bombers amb els seus camions de vegades els resulta impossible anar a certs llocs. I també, si es clausura l’abocador, que es faci una instalAlació lúdica esportiva com un camp de tir a l’abocador. Aquest tema també es va plantejar
dins el PTI i estan, en principi, tots els tràmits de medi ambient i urbanístics fets. I un tema que va treure el conseller, el tema del Port de Sant Antoni. Li faig tres matisos, actuï en consens amb l’Ajuntament
de Sant Antoni. Jo a tots els punts que li he posat a la moció sempre pos que quan hi ha diverses administracions implicades ho faci en consens amb aquella administració i amb aquesta també. Faci actuacions en el Port de Sant Antoni en consens amb l’Ajuntament de Sant Antoni. Ells coneixen millor que ningú la situació del port i podran perfeccionar la solució que vostè proposi. Que es redacti també el Pla d’ordenació de la badia de Sant Antoni, també amb el consens de l’ajuntament. I una darrera petició, que s’acabi la segona fase de la (...) de les Fonts. N’hagués pogut posar més, jo crec que ja està bé. Si els
partits que ara intervindran en volen proposar més, estic obert a posar-hi més esmenes d’addicció perquè crec que el medi
ambient ens afecta a tots.
Gràcies, presidenta.

jueves, 9 de octubre de 2008

Intervenció a la interpel·lació sobre la implantació del servei de radioteràpia al nou Hospital d'Eivissa

Gràcies, presidenta. Jo crec que és necessari, mentre ens sigui possible, hem d’anar un poc per davant dels
esdeveniments en temes sanitaris, i evidentment ho dic així per preveure possibles situacions adverses i sense solució; és a dir, més val prevenir que curar, mai millor dit i sobretot en temes de salut. Dins un territori dispers com que les comunicacions són de vegades molt complicades, no són fàcils, encara s’ha de ser
més previsors, intentar donar servei a tots els habitants de les illes.
És per aquest darrer, pel qual es discuteix avui, i per la meva part defens plenament i defensaré plenament la implantació d’un servei de radioteràpia a Eivissa, si així es decideix i esper que sigui així. Com també s’ha citat en aquesta tribuna, pel portaveu que m’ha precedit i també pel conseller, el Llibre Blanc d’Oncologia obliga a un aparell cada 200.000 habitants; evidentment, també s’ha apuntat per la portaveu del Grup Popular amb (...) de poblacions disperses.
Evidentment, jo no faré més referències a ràtios i a mínims de població per a la seva implantació i ho faré per un motiu molt senzill, no faré més referències als habitants perquè sempre als habitants de les illes menors se’ns ha dit que per ràtios o per poblacions mínimes o per qüestions de números sempre és un motiu per negar-nos qualsevol de les peticions que fem, per tant poques referències més faré respecte dels números, de les ràtios
i dels mínims. És una qüestió, com també s’ha apuntat, d’insularitat i d’igualtat, si no fos per les ràtios, o perdó, si fos
per les ràtios i pels mínims de població, evidentment, a Eivissa
i sobretot a Formentera no hi hauria ni hospital ni s’hagués plantejat centre de dia i tal vegada el Consell de Formentera seria una utopia; fins i tot, si fos per poblacions i per ràtios qui els parla, el diputat o els que m’han precedit com a diputats tal vegada ni existiria, per tant no són les ràtios, són una qüestió de sentit comú, una qüestió de representació, una qüestió d’igualtat i una qüestió de facilitar totes les coses que siguin possibles, evidentment, pressupostàriament a totes les illes per igual. Una unitat de radioteràpia a Eivissa reduiria el tema de dues
illes, dues illes en àmbit insular representa la meitat de les Illes Balears. Una referència mínima a les ràtios i als mínims de població, els 200.000 habitants que mana el Llibre d’Oncologia, tal vegada, si féssim comptes i ho poguéssim comptar tot, que no crec que ho puguem fer mai, a l’estiu crec que quedarien més
que superats. Però també resoldria una qüestió de desplaçaments, una qüestió també que s’ha citat aquí. Quan un malalt de qualsevol malaltia que hagi de ser tractat amb radioteràpia, està en la situació que està, el darrer que vol és sortir de la seva o, més concretament, de ca seva per anar-se’n a tractar; com més li facilitem la rehabilitació o primer la curació, més respondrà al tractament que li oferim i que el tractem. Això, evidentment, sense anomenar la ridícula quantitat que s’assigna als malalts i als acompanyants per venir-se a tractar, i això ho dic perquè és
culpa de tots; crec que aquest tema l’hem de revisar per veure si es pot augmentar d’alguna manera, en funció de les despeses pressupostàries que puguem tenir, que crec que són en haches aspecte, supòs que hi haurà alguna partida que s’hi pugui destinar, per augmentar la dieta que rep de les illes per venir a tractar-se a Mallorca en qüestions de radioteràpia, crec que 12 euros dóna per a la gasolina a la gent que sigui a l’illa de
Mallorca, però per als que venim de les illes menors poca cosa tenim amb aquesta quantitat.
Crec sincerament, ho torn a repetir, que és una qüestió de necessitats, sentit comú i igualtat, també ho creuen moltes
persones, hagin firmat o no el manifest entregat amb prop de 40.000 firmes, crec que molta gent que no ha firmat o que no ha pogut firmar per diverses qüestions també hi està d’acord i també ho creu així, com també s’hi ha apuntat el Defensor del Poble, a declaracions de juliol del 2008. Si l’excusa és el problema del personal, jo record que s’ha
fet funcionar i funciona bé l’hospital de Formentera, un lloc on era difícil implantar una instalAlació d’aquest tipus i on el personal que hi treballa ara mateix i de manera continuada i sense moltes baixes ni canvis, ha estat estable des de la seva fundació i crec que passa el centenar. Per tant, crec que si és aquesta l’excusa, l’hem superada i tenim experiència per superar-la, per tant, si a la moció posterior hi ha unanimitat, només ens quedarà a tots resoldre aquest tema i començar a treballar.
Gràcies, Presidenta.

miércoles, 8 de octubre de 2008

29 punts de la moció presentada per a millorar el medi ambient d'Eivissa i Formentera

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear el Centre d’interpretació de Ses Salines allí on proposi el Consell de Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar regulant el fondeig al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
3.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a regular el fondeig a S’Estany del Peix de Formentera amb la colAlaboració de l’Associació d’usuaris d’aquest estany tal com estableix el PRUG.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la producció d’escama de sal i d’aigües farmacèutiques als estanys del Parc Natural de Ses Salines a Formentera.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar la senyalització del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera abans de la propera temporada
turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a soterrar les esteses elèctriques al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera com dicta el PRUG.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a regular, conjuntament amb el Consell d’Eivissa, el control del tràfic terrestre en el Parc Natural de Ses Salines a Eivissa.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar, conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient, el circuit hídric de Ses Salines de Formentera.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a establir un conveni amb el Govern de les Illes Balears per finançar el transport dels residus de Formentera a Eivissa.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a colAlaborar amb el finançament de les set deixalleries que s’han de construir a Eivissa i la de Formentera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a clausurar l’abocador de Formentera.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar el projecte i a executar, en colAlaboració amb el Consell de Formentera, un centre de descontaminació de vehicles a Formentera.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a traspassar als consells d’Eivissa i de Formentera la primera anualitat acordada al protocol signat entre aquests consells i la Conselleria de Medi Ambient el 2007 per al finançament de les inversions contemplades al Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans d’Eivissa i Formentera.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir el protocol signat el maig de 2007 entre els consells d’Eivissa i Formentera i la Conselleria de Medi Ambient per al finançament de les inversions contemplades al Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans
d’Eivissa i Formentera i que contemplava la redacció d’un conveni en un termini màxim de sis mesos.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar aquest any el Pla director de residus perillosos de les Illes Balears.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Vila que en el termini de tres mesos resolguin el problema de disponibilitat dels terrenys on s’ha de construir la depuradora de Vila.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a començar immediatament les obres de reforma de la depuradora de Santa Eulàlia.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar un pla de pedreres per a Eivissa i Formentera, amb la colAlaboració del Consell d’Eivissa i el
Consell de Formentera.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir recuperant la finca pública d’Es Cap de Barberia a Formentera amb una segona fase.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar les obres a la finca pública de Can Marroig a Formentera.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a revisar urgentment i sense més demora la delimitació de la costa de Formentera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a revisar les actuacions de la Demarcació de Costes a Formentera perquè aquesta actuï en benefici de l’adequat manteniment de les edificacions existents a la zona de domini públic i de protecció.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a traspassar les competències de caça als consells insulars.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar el conveni de funcionament del Centre d’interpretació dels Amunts a Sant Joan.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instal•lar una tanqueta forestal per al parc de bombers de Formentera.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Consell de Formentera a finalitzar el projecte per a la creació d’un camp de tir a Formentera.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actuar al port de Sant Antoni amb el consens de l’ajuntament.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar el Pla d’ordenació i gestió del port de Sant Antoni amb l’acord de l’Ajuntament de Sant Antoni.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar les obres de la segona fase del Passeig Marítim de Sant Antoni fins a Cala Gració.

martes, 7 de octubre de 2008

Agenda setmanal

DILLUNS
06/10/2008 12:00 Audiència oferta per la Presidenta a l'Excm. Sr. Antoni Monserrat Quintana, vocal del Consell General del Poder Judicial
Sala Montenegro
13:30 Audiència oferta per la Presidenta a una representació del col·lectiu de capellans secularitzats
Sala Montenegro
DIMARTS
07/10/2008 10:45 COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Mesa
Sala Juntes OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 COMISSIO DE TURISME
Reunió de Mesa
Sala Juntes OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
10:50 COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Mesa
Sala Verda OD:Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la comissió.
11:00 PLE DEL PARLAMENT
Sala Cariàtides 1.- Preguntes RGE núms. 8439/08, 8441/08, 8556/08, 8559/08, 8561/08, 8564/08, 8567/08, 8555/08, 8557/08, 8565/08, 8566/08, 8558/08, 8560/08, 8562/08 i 8563/08. 2.- Interpel.lació RGE núm. 8193/08, GPPopular, implantació del servei de radioteràpia al nou hospital d'Eivissa. 3.- Moció RGE núm. 8491/08, GPMixt, política en matèria de medi ambient a Eivissa i Formentera. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4976/08. 4.- Proposicions no de llei RGE núms. 8404/08, GPPopular, laboratori mòbil per tal d'analitzar les substàncies estupefaents a Eivissa i 441/08, GPPopular, cofinançament de Son Espases.
DIMECRES
08/10/2008 12:30 MESA DEL PARLAMENT
Sala Senat
13:30 JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Actes
16:30 COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1.- Proposició no de llei RGE núm. 1151/08, presentada pel Grup Parlamentari Bloc per Mallorca PSM-Verds, relativa a llei de terminis per a l'avortament.2.- Proposició no de llei RGE núm.7981/08 presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a retalls de serveis sanitaris al centre de salud de Can Picafort.
18:30 COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7686/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures respecte del transport front la crisi econòmica; i RGE núm. 7687/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures respecte de l'habitatge front la crisi econòmica.
18:35 COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/10/2008 12:30 COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: PUNT ÚNIC Preguntes:-RGE núm. 8586/08, del Sr. Josep Melià i Ques, del GPUM, relativa a noves incorporacions;-RGE núm. 8591/08, del Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GPS, relativa a problemes tècnics del sistema de televisió digital (I);RGE núm. 8592/08, del Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GPS, relativa a problemes tècnics del sistema de televisió digital terrestre (II);RGE núm. 8593/08, del Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GPS, relativa a problemes tècnics del sistema de televisió digital terrestre (III);RGE núm. 8594/08, del Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GPS, relativa a problemes tècnics del sistema de televisió digital terrestre (IV);RGE núm. 8595/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a reducció equip direcció IB3;RGE núm. 8596/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a cost equip directiu IB3;RGE núm. 8597/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a cost anterior equip directiu IB3;RGE núm. 8598/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a reducció del pressupost d'IB3 per al 2009;RGE núm. 8599/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a retalls pressupostaris al 2008; RGE núm. 8600/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a participació del Sr. José Jaume a programes d'IB3.
16:30 COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1.- Preguntes, totes del Sr. Serra. RGE núm. 7695/08, sobre actuacions de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en referència a la vaga de SAD a Palma. RGE núm. 7696/08, sobre opinió referent a la vaga dels serveis del SAD a Palma. RGE núm. 7697/08, sobre compromisos econòmics pendents amb l'àmbit de la discapacitat. RGE núm. 7698/08, sobre incorporacions econòmiques al Pressupost 2008.RGE núm. 7699/08, sobre suficiència pressupostària de l'exercici 2008 i RGE núm. 7700/08, sobre nivell d'execució previst de l'exercici pressupostari 2008 de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. 2.- Proposició no de Llei RGE núm. 5570/08, presentada pel Bloc, sobre jornada de 65 hores setmanals.
16:35 COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Escrit RGE núm. 8194/08, presentat per 4 diputats membres de la Comssió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup PPopular, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del Conseller d'Esports i Joventut, per tal d'informar sobre els criteris de les subvencions de la Fundació Illesport .
18:35 COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.

viernes, 3 de octubre de 2008

Intervenció a la moció sobre economia

Crec que en aquests moments de crisi o que no vénen gaire ben donades, com textualment o col•loquialment ho diu la gent, crec que l’administració, en la mesura de les seves possibilitats i amb les seves competències assumides, ha de saber reaccionar i afrontar els moments dolents amb mesures que permetin recuperar la confiança en el futur. Tant el president del Govern de les Illes com el principal partit de l’oposició han presentat les seves propostes per fer front a aquesta situació; també, sens dubte, les que es presenten avui pel Partit Popular són també molt importants per donar aire també a les carteres dels ciutadans. Una d’elles és la contenció de la despesa pública, amb la reducció de totes les campanyes de publicitat i propaganda del Govern, excepte, evidentment, les estrictament necessàries, o la reducció també dels alts càrrecs, que ja se’ns ha dit que no hi ha intenció d’executar. Jo crec que totes juntes, les que s’apliquin, o també les que no s’apliquin, han de ser una exemple per a la resta de la ciutadania, ha de veure com els primers en assumir que són moments difícils és la classe política
i el Govern, en particular. Reducció de la pressió fiscal, amb mesures com la reducció de l’Impost de transmissions patrimonials o la baixada de l’Impost de la renta, en el tram evidentment autonòmic, són
algunes de les mesures que també es proposen, i que acompanyades a les mesures ja posades en marxa per haches Govern, s’ha de reconèixer, o d’altres, com la supressió de l’Impost de successions, que va fer l’anterior Govern, poden ajudar moltes famílies de la nostra comunitat.
Hi ha també mesures molt importants sobre l’educació, que no tenen cap repercussió o poca repercussió a curt termini, però que a llarg termini han de situar les nostres illes fora de la cua en aquest tema a Espanya, perquè sense un nivell educatiu òptim el futur de les nostres Illes és un poc fosc, i que el Govern
en aquest tema pot fer més i la Conselleria d’Educació en particular ha de fer moltíssim més i posar-se seriosament a treballar.
Altres mesures proposades vénen a posar de manifest o a evidenciar si el Govern actual té qualque pes a Madrid; són, per exemple, mesures on els dos grans partits de les Balears hi estan d’acord: millora del finançament autonòmic, per no haver de recórrer a un major endeutament; cogestió aeroportuària, com s’ha citat aquí; baixada de les taxes aeroportuàries; augment de les inversions de l’Estat a Balears per tal de fer sortir la comunitat del vagó de cua. Com per exemple l’altre dia es va discutir a una compareixença del conseller de Presidència el tema de Justícia, on es va donar la impressió que en lloc de ser una negociació seria una mena d’imposició. Crec que totes les mesures presentades, les que avui es
debaten aquí o les que es poden proposar en un futur s’han d’implementar, però s’han d’implementar en un clima de seriositat i de rigor. Els treballadors i empresaris d’aquesta comunitat no poden estar sotmesos als canvis de la Conselleria de Treball, justament quan els índexs d’atur comencen a ser
preocupants i la confiança en el futur és més preocupant encara. Tampoc els treballadors i empresaris de la nostra comunitat no poden veure com el conseller de Turisme surt de l’executiu, i no perquè el Sr. President cregui que ho ha fet malament o ha fet malament la seva feina, jo personalment crec que és tot el contrari, sinó perquè el conseller no obeeix la disciplina del seu partit i es troba dins qualque llista, entre cometes, negra. Els treballadors i empresaris d’aquesta comunitat no poden veure com som una comunitat que és a la cua de la contractació d’obra pública i que, a més, a l’administració li costa pagar els deutes just en el moment que els empresaris necesiten liquidesa, per no haver de tancar les portes de l’empresa i deixar molts treballadors, encara més, a l’atur. En definitiva, totes les propostes presentades avui, com les tretze que va presentar el president Antich, s’han d’implementar de forma àgil i amb
eficàcia per al bé de tots els ciutadans i sortir d’aquesta situació de crisi apressant.
Gràcies, presidenta