jueves, 27 de noviembre de 2008

Intervenció al debat de l'esmena a la totalitat dels pressuposts generals de la CAIB per al 2009

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Venim aquí per debatre aquesta esmena a la totalitat que planteja el Grup Popular als pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2009. Uns pressuposts fets en el present i que, sens dubte, ens haurien de fer pensar a curt termini i en el futur, però no quedaria bé parlar d’on anem sense aturar-nos a veure d’on venim, i jo, Sr. Conseller, per creure les seves paraules d’aquest any he volgut anar al passat i no fa tres o quatre o cinc anys sinó ara fa just un any, quan en aquesta mateixa sala ens explicava els seus pressuposts per al present any. Fer anàlisi o fer crítica

ara de les seves paraules i de les seves previsions per a aquest any seria un exercici fàcil, però per la meva part i en els escassos cinc minuts que tenc es fa difícil anar xifra per xifra i anar en profunditat a totes elles. Es parlava d’una situació de normalitat quasi ideal, no sé si les comparacions són odioses, però pensin un moment en la situació de les illes abans del 2008 i pensi ara també amb totes les empreses que han demanat concurs de creditors en haches darrer, només a les nostres illes; pensi també en totes aquelles persones que s’han quedat sense feina i que ara la majoria d’aquestes poden cobrar encara, afortunadament, un subsidi d’atur o una ajuda, però que en poc temps hauran de trobar una nova feina si volen subsistir. Pensi també amb la incertesa que crea a les illes menors la centralitzada promoció turística del seu Govern, criticada fins i tot per qualque president de consell del seu partit, i les poc segures o dolentes previsions que hi ha a tot el sector per al proper any. Es diu, o es deia, que la construcció experimentaria a les illes un aterratge suau i que la contractació no deixava de créixer. Li vull recordar, i vostè n’és plenament conscient, ara mateix la nostra comunitat és líder en la creació d’aturats i el Govern poc va preveure per a això en el passat debat de pressuposts o almenys, Sr. Conseller, no ens ho van dir. Vostè també va dir que a l’anterior legislatura s’imputaven ingressos ficticis; Sr. Conseller, jo crec que els pressuposts per al proper any són també excessivament o moderadament optimistes i no voldria que ens trobéssim el proper any en aquesta mateixa sala dient-li novament que s’ha equivocat amb

les seves previsions, espero i desitjo, sincerament, per al bé de tots, que els ingressos que vostè ha pressupostat els cobri absolutament tots. El mateix ministre d’Economia ha dit que farà noves previsions macroeconòmiques a finals d’any, en espera que s’hagin de rebaixar encara més les previsions

actuals. També ho ha deixat ben clar el governador del Banc d’Espanya i nosaltres aquí no podem ser, evidentment, aliens a la realitat que ens envolta. L’any passat, Sr. Conseller, va explicar tres elements que

són cabdals i que a hores d’ara poc hem avançat, i si hem avançat no crec que sigui en positiu, ja que són tres elements que depenen de la voluntat del Govern central, i ho he llegit de l’any passat i per això li repassaré enguany. Poden influir molt en els comptes per al proper any que ara mateix debatem, aquests tres elements són: la inversió dels 1,800 milions en set anys que segons vostès s’acompleix, però és que el que necessita la nostra comunitat no és que uns papers diguin que està pressupostat, el que necessita és que aquesta inversió s’executi amb la celeritat que demanen els actuals temps. Número 2, la Llei de règim especial de Balears, de la qual encara no sabem res, i això és un compromís del seu pacte de govern. I 3, el nou model de finançament, que tots ens temem, i esper que no sigui així, que no serà la salvació, ni molt menys, de la nostra comunitat, i li repetesc, esper que sí que ho sigui.

Li ha dit el portaveu del Partit Popular, el Sr. Fiol, que en aquests pressuposts, per primera vegada, les despeses corrents superen lleugerament els ingressos corrents; tots ens fem una pregunta: què passarà si les previsions optimistes de la Conselleria d’Economia no s’acompleixen i la recaptació

d’imposts sofreix una davallada important? Quant a la inversió destinada a Formentera, li vull dir que

faré les esmenes necessàries, ja que els pressuposts són poc transparents i deixen, deixi’m que ho digui així, molt de marge per a la imaginació de les conselleries. És a punt d’acabar l’any 2008 i ens preocupa que molts dels projectes que es fan a l’actualitat són projectes iniciats per l’anterior govern; què hi ha

de la inversió directa de 4,5 milions d’euros que s’havia de fer amb projectes concrets per a l’any 2008, on s’han destinat? Recordi, Sr. Conseller, que per al proper any la inversió directa

ha de ser de 6 milions. I per acabar, ja que no tenc més temps, li he de dir que no puc analitzar de manera global, però amb profunditat els pressuposts, per això tampoc no he pogut en els números

concrets i a les xifres concretes i tampoc no tendré rèplica, per tant els grups que em plantegin temes no els podré rebatre.

martes, 25 de noviembre de 2008

lunes, 17 de noviembre de 2008

viernes, 14 de noviembre de 2008

miércoles, 5 de noviembre de 2008

Mayans ofrece su apoyo al Govern para paliar la "grave crisis económica y política"

PALMA.- El diputado parlamentario de la Agrupación Independiente Popular de Formentera (AIPF), Pep Mayans, integrado en el Grupo Mixto, ha ofrecido su colaboración a los partidos que dan apoyo al Govern en la Cámara con el principal objetivo de no entorpecer las propuestas parlamentarias dirigidas a paliar la situación de "grave crisis económica y política" que vive el archipiélago.

Así se lo ha comunicado Mayans al presidente del Govern, Francesc Antich, en el transcurso de la reunión que ambos han mantenido en el Consolat de Mar, en la que acordaron trabajar de manera conjunta para conseguir "lo mejor para las islas", ha informado la AIPF en un comunicado.

Esta reunión se enmarca dentro de la ronda de encuentros que Antich mantendrá con los portavoces de los grupos parlamentarios en aras a garantizarse los apoyos necesarios para conseguir acuerdos que hagan que los ciudadanos del archipiélago sufran "lo menos posible" la difícil situación por la que pasa la Comunidad.

Asimismo, Mayans ha señalado que mantendrá su permanencia en "todas" las Comisiones que se lleven a cabo en la Cámara autonómica con el principal objetivo de que Formentera "esté siempre presente".

Hoy se han iniciado las comparecencias de los diferentes consellers del Govern en la Comisión de Hacienda y Presupuestos con el objetivo de explicar a los diferentes grupos del arco parlamentario el contenido de las diferentes partidas recogidas en los Presupuestos de la Comunidad para el 2009.