lunes, 29 de diciembre de 2008

El diputado por Formentera apoya la moción presentada por todos los partidos de Ibiza para la creación de una Oficina Delegada de Extranjería

Para Pep Mayans esta infraestructura mejoraría la atención y el servicio que reciben en la actualidad los inmigrantes residentes en Formentera

El diputado por Formentera, Pep Mayans, adscrito en el Grupo parlamentario mixto del Parlament de les Illes Balears apoya la petición de los partidos de Ibiza, PSOE-ExC y PP, que solicitan la creación de una oficina delegada de extranjería en la mayor de las pitiüsas.

Esta oficina permitiría una mejor atención a los residentes extranjeros en Formentera que en la actualidad deben desplazarse a Ibiza para realizar todos sus trámites sufriendo en muchas ocasiones una deficitaria atención por parte de los ya saturados servicios que ofrece la comisaría de la Policía Nacional y la Dirección Insular de la Administración del Estado.

Durante el pasado verano el diputado por Formentera ya se reunió con la Directora Insular, Sofia Herranz, y una de las peticiones del diputado por Formentera fue que se tratasase correctamente y se tuviese el máximo interés para solucionar las peticiones de los inmigrantes que se deben desplazar a Ibiza desde Formentera para realizar diversas gestiones como el permiso de residencia, el arraigo o la reagrupación familiar, ya que estos obligatorios desplazamientos conllevan para ellos un gasto extra, ya que no pueden acceder a los descuentos de residente y además pierden incluso días completos de trabajo para realizar cualquiera de estos trámites en la Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza o en la propia Dirección Insular del Estado ubicada en la Casa del Mar.

Para respaldar esta posición unánime de los partidos políticos de Ibiza el diputado por Formentera va a presentar una proposición no de ley en el Parlament para su debate en el próximo periodo de sesiones que se iniciará en febrero en la que instará al Govierno Central a que cree una Oficina Delegada de Extranjeria en Ibiza que unifique los servicios de extranjeria de Ibiza y que de un mejor servicio a todas las personas inmigradas con una suficiente dotación de personal formado para atender la nueva realidad social de nuestras islas que cuentan con alrededor de un 25% y un 30% de personas extranjeras en Ibiza y Formentera respectivamente.
Pep Mayans espera recibir en el Parlament la misma unanimidad para la aprobación de esta propuesta como la conseguida por el Consell de Ibiza.

El diputado por Formentera lamenta además que el Govern Balear no cumpla con la promesa
realizada al colectivo de inmigrantes de Formentera en la que les prometía completar la subvención por el trayecto de barca de Formentera-Ibiza-Formentera hasta llegar al 50% del precio del billete a partir del 1 de enero de 2009.

jueves, 18 de diciembre de 2008

Esmenes als PGCAIB per a l'any 2009 presentades i aprovades

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Recolzament i potenciació de l'extensió del Conservatori professional de música a Formentera

Import sol·licitat: 100.000€ Import aprovat: 15.000€

Ampliació dels serveis de Formació Professional a Formentera


Import sol·licitat: 300.000€ Import aprovat: 300.000€

Millora dels programes de Qualificació professional inicial a Formentera

Import sol·licitat: 100.000€ Import aprovat: 50.000€


CONSELLERIA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ

Millora en la recepció de la senyal TDT a Formentera

Import sol·licitat: 300.000€ Import aprovat: 300.000€

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT


Manteniment dels vedats de caça a Formentera

Import sol·licitat: 60.000 Import aprovat: 10.000€

CONSELLERIA D’INTERIOR


Cursets de protecció civil a Eivissa i Formentera


Import sol·licitat: 300.000€ Import aprovat: 125.000€


Cursets de formació de bombers a Eivissa i Formentera


Import sol·licitat: 200.000€ Import aprovat: 75.000€


CONSELLERIA D’HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES


Construcció d’habitatges de promoció pública tant de venda com de lloguer a Formentera


Import sol·licitat: 3.000.000€ Import aprovat: 1.000.000€CONSELLERIA DE SALUT (IB-SALUT)


Adquisició d’un mamògraf per a l’Hospital de Formentera


Import sol·licitat: 70.000€ Import aprovat: 70.000€

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA


Pla de formació per als socis de la Comunitat de Regants de Formentera

Import sol·licitat: 100.000 Import aprovat: 20.000€


Impuls per a la creació de la nova cooperativa de Formentera

Import sol·licitat: 500.000€ Import aprovat: 25.000€Conselleria d’Esports i Joventut


Finançament per a programes de tecnificació esportiva a Formentera

Import sol·licitat: 100.000€ Import aprovat: 30.000€Conselleria de Mobilitat

Implantació de la Llei d’usuaris del transport marítim

Import sol·licitat: 60.000€ Import aprovat: 20.000€

viernes, 12 de diciembre de 2008

Defensa de les esmenes de Medi Ambient en Comissió

Per a la defensa de les esmenes d’aquesta secció, les aniré explicant per grups i el primer grup que defensaré és un grup un poc general de residus i gestió
d’aquests residus, quatres esmenes, algunes a nivell general, altres més concretes. La primera de totes fa referència a l’inici de la construcció, ja que es disposa dels terrenys i és l’única illa que no disposa ara mateix de cap servei autoritzat per a reciclatge i donada de baixa de vehicles i la seva descontaminació. És important, ara mateix es fa amb un conveni amb empreses d’Eivissa i aquesta situació, evidentment, soluciona un tema, però no pot ser una solució definitiva. Per tant, es planteja la constitució d’aquest centre i es determina un pressupost de 600.000 euros que evidentment és ajustable o negociable en funció de si s’ha fet ja algun estudi respecte a aquest tema. Es pot ajustar el pressupost que pos a l’esmena. Altres temes de residus són el seu transport i la gestió a Eivissa, de l’abocador de Formentera, i el compliment mitjançant un conveni del Pla director de residus d’Eivissa i Formentera. En el primer dels casos, és sabut per tots i no em cansaré de repetir-ho, el tema del cost, de la gestió i del transport d’aquests residus a Eivissa. Hi ha altres comunitats, (...) estatals on el Ministeri de Medi Ambient a part de l’ajuda ministerial que cada any es convoca, a part d’aquesta ajuda, tenen convenis específics per complementar aquesta ajuda ministerial de transport pur i dur i que fan que el transport i la gestió els surtin pràcticament gratuïts. És al que aspira també l’illa de Formentera. I en el cas del conveni de residus simplement és complir el Pla director de residus mitjançant un conveni i que el Govern balear aporti la dotació que aquest conveni marca, o aquest pla director de residus, perdó, marca, que és el 30% del cost o del pressupost que no paga Europa a Eivissa i el 40% a Formentera. Tots els cànons -això també ho vull repetir- que ara mateix s’estan cobrant a tots els municipis d’Eivissa i Formentera estan calculats en funció que aquestes quantitats es compleixin. I un darrer tema de residus, el tema del (...) de residus perillosos. S’ha fet alguna iniciativa en el Consell d’Eivissa, l’extingit Consell d’Eivissa i Formentera, però ara mateix a nivell de Balears no hi ha cap pla director d’aquests residus perillosos que reguli la seva gestió, la seva recollida i sobretot la seva posterior reutilització. Per tant es demana que es faci un
pla director de residus perillosos a nivell de tot Balears. Un segon tema o un segon bloc és el tema de la caça, dels vedats de caça. Es demana la transferència als consells, a tots els consells, de la competència en caça. Crec que tots els consells en major o menor mesura estan preparats per assumir aquesta competència. Es posa una xifra inicial, evidentment negociable i ampliable. I un altre tema quant als vedats és el seu manteniment i la seva ajuda per complir la seva funció social en el tema del manteniment dels espais lliures on es desenvolupen aquestes actuacions. Un tercer bloc és el tema del parc natural. Hi ha algunes esmenes referents a aquest tema. Es demana que es compleixi per part del ministeri l’execució del conveni que es va firmar el
2005 per recuperar circuit hídric; es demana també que es destini una quantitat a millorar la zona de Can Marroig, bastant degradada últimament i que es millori el mobiliari i que es reposi la part que s’ha espanyat. Es demana també transport elèctric dins el parc, evidentment també puc assumir que es faci a altres parcs naturals i que també s’implanti el transport elèctric que, amb algunes deficiències, funciona a l’illa de Formentera. I també que es recuperi el tren saliner; aquesta esmena també la vaig presentar l’any passat i enguany també està consensuada amb el Consell de Formentera, que seria una bona iniciativa per complementar el tema del bus elèctric que hi ha dins el parc. I un darrer tema, que ho mana el Pla rector d’usos i gestió, que és un article del Pla rector d’usos i gestió, és el tema dels fondeigs a s’Estany des Peix; sé que s’ha fet feina en aquest aspecte però no s’arriba a concretar res, i és un tema que afecta pràcticament
al cent per cent de l’illa perquè qui més qui menys té una barca fondejada en aquest indret tan especial. Un altre tema, i també és ampliable i no circumscrit a cap illa en particular, és el tema de l’oferta complementària a les platges, o sigui els quioscos de platja. Es demana que s’habiliti una partida per ajudar a aquesta gent a mantenir l’oferta durant la temporada mitja i la temporada baixa, com ja es fa a l’illa menor de les Pitiüses, però que es pot ampliar a altres illes perquè dóna un atractiu més a l’hivern i temporada mitja en aquestes platges. Per tant ajudar aquesta gent que vol oferir aquest servei en temporada mitja i baixa perquè ho pugui fer dignament. I una darrera esmena, que no per ser la darrera és la menys important... Bé, abans me n’he deixada una, que és el tema d’incendis forestals; es demana també a una esmena que es
destinin 400.000 euros per part de l’IBANAT perquè complementi els serveis que ells tenen ara a Formentera amb una tanqueta, és l’única illa ara mateix que no té cap vehicle tot terreny per accedir a zones complicades quan hi ha un incendi forestal. I ara sí, la darrera esmena i no la menys important és recollir un poc el guant d’una proposta de resolució que es va aprovar en el plenari, presentada per Eivissa pel Canvi, on es demanava que s’implementàs o s’habilitàs un sistema d’ajudes a propietaris de terrenys dins Xarxa Natura 2000 o dins zones protegides; jo he posat aquí una partida que crec recordar que és de 2 milions d’euros, evidentment per afectar tot Balears perquè a tot Balears hi ha terrenys que estan dins Xarxa Natura 2000, però si es vol ampliar es pot ampliar sense cap problema.

jueves, 11 de diciembre de 2008

Defensa de les esmenes sobre IB3 i Conselleria de Presidència en Comissió

Les esmenes a aquesta secció van referides al Casal d’entitats i a la Televisió Pública IB3. Una és idèntica a la de l’any passat i desgraciadament és així perquè el conseller Moragues va dir, l’any passat i cito textualment, que “cediria un local per a la Federació de cases regionals” i a dia d’avui d’aquest tema no en sabem res i en el debat posterior els grups que donen suport al Govern van anunciar que estaven

negociant i que ja estava previst, no devia ser per a l’any pasta perquè no s’ha executat res en aquest tema. Evidentment es demana una quantitat totalment assumible per crear aquest casal d’entitats i ajudar a la integració i així millora el (...) de vida de la població immigrada que tenim a Balears. L’altra esmena fa referència a la Televisió Pública. És una esmena que crec que ha estat bastant reiterada per molts de sectors últimament i és simplement mantenir la cobertura tècnica, cobertura personal i cobertura, en definitiva, de les illes menors dins l’Ens de la Televisió Pública, evidentment, que totes les illes puguin ser escoltades, totes tenguin la mateixa capacitat. Una cosa és tenir la capacitat per emetre i difondre el que a cada illa succeeix i l’altra és que els directors o els directius triïn el que ha de sortir o el que no, però almenys que tenguin la possibilitat de triar, si no hi ha la cobertura tècnica, la cobertura personal a cada una de les illes menors evidentment només sortiran els programes o les notícies de les illes on aquesta cobertura tècnica estigui totalment garantida. Aquesta esmena és totalment ampliable a les altres illes, en el sentit que la quantitat que s’aporta aquí està totalment calculada a nivell tècnic per mantenir un any en funcionament la plantilla actual d’IB3 a l’illa corresponent, però evidentment es pot ampliar a les altres illes.

martes, 9 de diciembre de 2008

jueves, 4 de diciembre de 2008

Intervenció a la moció relativa a transferències de justícia (l'esmena in vocce presentada va ser aprovada per unanimitat).

Gràcies, presidenta. Jo crec que és un bon moment aquestper parlar de transferència de Justícia i d’altres, ja que són també moments d’incertesa en qualsevol dels altres àmbits de la nostra comunitat. Com el conseller de Presidència va dir a comissió, no estava segur que es poguessin negociar molt aquestes competències; em va deixar un poc la idea i la impressió, i obr cometes, que seria un poc un trágala, no? Jo esper que no sigui així i es puguin negociar i obtenir els millors rendiments possibles. Les competències han de venir a les nostres illes amb la suficient dotació econòmica perquè aquesta competència no neixi ja deficitària, com ha passat en anteriors ocasions en el traspàs de competències de l’Estat a la comunitat autònoma. També és un bon moment per incloure totes les mancances de justícia de les Illes, dels municipis i, per suposat, com havia dit abans el portaveu del Grup Popular, de Formentera, a causa del compromís -i en principi esperem que sigui així- de modificar la Llei de demarcació i planta judicial durant l’any 2009. I encara que no sigui tot ni sigui suficient, ja que el 2003, com també ha apuntat molt bé el portaveu, a Calvià es va incloure un jutjat però encara a dia d’avui no funciona ni hi ha
previsió que existeixi. Per tant jo crec que la conclusió és que, a part d’unes competències ben dotades, s’hauran de fer els estudis necessaris per incloure i corregir les mancances existents actualment i preveure amb aquestes competències també les partides per a futures necessitats derivades de la modificació, com he dit abans, de la Llei de planta. Crec que tots tenim ben clar quines són les mancances més importants de Justícia a Balears, el portaveu anterior n’ha expressat unes quantes; també tots tenim ben clar quina cifra evidentment és un mínim i que no podem baixar d’aquesta cifra per entendre unes competències dignament dotades. I parlant també de mancances li faria l’esmena ara mateix, al punt primer i quan acaben les dues paraules d’“el desenvolupament i la implantació”, seria afegir “i la modificació de la Llei de planta per incloure-hi, entre d’altres, el jutjat de Formentera”, i llavors seguim amb la frase que vostè m’ha expressat a l’apartat a). Jo sé que han fet feina avui matí per intentar consensuar una proposta conjunta, però crec que a la proposta final, i vostès mateixos ho han expressat així, els portaveus, crec que també si s’inclou aquesta frase no hi haurà cap problema, si es té la voluntat d’incloure-hi també l’esmena que ara mateix faig. Crec que és una esmena fàcil i una esmena totalment assumible. I també podríem parlar de la situació, que també es pot produir, de si es modifica la Llei de planta però no s’instaura el jutjat, com passa i s’ha anunciat abans a Calvià. Crec que per a aquest cas hauríem d’estudiar i habilitar solucions transitòries però preparades per durar alguns anys, vista l’experiència, i que mentre s’implantin jutjats als llocs on ara no n’hi ha, i que ho preveu la Llei de planta o la seva modificació, jo crec que estic parlant, per exemple, evidentment de Formentera o d’altres llocs on no hi ha jutjats, idò uns dels jutjats creats a altres bandes o per exemple a Eivissa. Jo plantej aquesta possibilitat com ja va fer el portaveu de Justícia del Partit Socialista a les Corts de Madrid, prevista també a la Llei Orgànica del Poder Judicial a l’article 269, per solucionar els problemes dels llocs on no hi ha
jutjats encara però que està previst a la Llei de planta o bé està previst incloure-hi també jutjats a certs llocs dins la futura modificació de la Llei de planta. I no vull posar a l’esmena que li he plantejat ara mateix aquesta darrera apreciació perquè tampoc no vull comprometre i crec que s’ha consensuat el vot positiu de tota la proposició no de llei; jo crec i entenc, i esper que sigui així, que es pot aprovar sense cap problema. Gràcies, presidenta.

martes, 2 de diciembre de 2008