miércoles, 4 de marzo de 2009

Preguenta oral al ple sobre el Museu de Formentera

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. És una pregunta per al Govern, supòs que per a la consellera de Cultura, ja li he fet més d’una vegada i la pregunta concreta és en quin estat de tramitació actual a dia d’avui està el projecte del Museu de Formentera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, la tramitació del Museu de Formentera, en aquests moments, està pendent que arribin unes certificacions del Consell de Formentera per fer el registre dels nous estatuts i dels nous membres del Patronat per haver-hi hagut modificacions entre Eivissa i Formentera.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Realment, Sra. Consellera, és espectacular i li diré per què, el 30 d’octubre del 2007 em va contestar exactament això, esperam el nomenament dels membres del patronat, que vostè se’l va trobar constituït, va dir que havia d’aclarir el contingut artístic i que faltava el NIF, que havia de tractar el tema amb el ministre del Ministeri de Cultura i hi va destinar 24.700 euros en els pressuposts del 2008. Per agost del 2007 em va dir que el Consell de Formentera volia revisar el projecte. L’any passat, ja van dos anys, el 5 de novembre em va dir que s’estava revisant el projecte per si el

pressupost era correcte, però que el projecte no havia canviat. Què passa aquí? Si el projecte no ha canviat, simplement s’ha encarit un poc el material i la mà d’obra i, evidentment, els costos per executar el projecte, però si el projecte no ha canviat simplement és un full de càlcul actualitzar el projecte econòmic a dia d’avui.

Per tant, també em va dir que estava pendent d’uns estudis tècnics del Consell de Formentera i ara vostè em contesta, dos anys després, més de dos anys després, que està pendent d’unes certificacions dels nomenaments del Patronat. És realment espectacular que en dos anys, dos anys, no hagin mogut absolutament res del Museu de Formentera. S’ho va trobat tot fet, les normes subsidiàries adaptades, el Patronat constituït, els sous disponibles, el solar disponible i una entitat bancària disposada a fer una inversió important, i el solar era seu. Per tant, contesti clarament, vol fer el Museu? No és que el vulgui fer és que l’ha de fer per llei, la Llei de patrimoni del 98, per tant l’ha de fer, no vostè sinó el Govern evidentment. Quan es començarà? Em pot dir una data? Quan es començarà? Ho té tot, el projecte, el solar, els sous, ho té absolutament tot. Tant de bo el Govern, quan un entra, es trobàs els projectes així. En quin moment, digui la veritat, es troba la tramitació? Perquè no crec que només estiguem pendents dels nomenaments del Patronat, alguna cosa més s’haurà fet.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Bàrbara Galmés i Chicón):

Presidenta. Sr. Mayans, la veritat és que té raó, en aquests moments és espectacular que encara no hagi rebut aquests documents i, a més, no són dos anys, l’any passat es va constituir, el 20 de febrer, el Patronat, es va decidir retirar, el 20 de febrer, el Consell d’Eivissa i formar-ne part el Consell de Formentera amb la secretària Sra. Sònia Cardona, i en les seves mans està que ens arribin unes certificacions per anar la setmana que ve al notari, al nou registre, un any. De totes formes, per part de la conselleria s’han fet totes les gestions, vàrem quedar que s’havia de mirar l’actualització dels preus tant per part de la conselleria, que ho va fer el 19 de juny, com per part del Consell, que encara no ho ha fet. De totes formes, per a la seva tranquil·litat sí que pensam fer el Museu i una vegada que enguany es faci el projecte i l’actualització del projecte, el museogràfic no està fet, Sr. Mayans, passarem a incloure haches museu en el pla d’infraestructures educatives i culturals del 2010. Gràcies.