miércoles, 15 de abril de 2009

ENQUESTA

El 100% de les persones que han votat a la darrer enquesta demanen a l’Estat la gestió directa del port de la Savina

martes, 14 de abril de 2009

Pregunta oral sobre l'Hospital de Formentera

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de la inauguració d’aquest hospital l’any 2007 jo crec que està complint bastant bé amb allò que havia de complir, és a dir, evitar desplaçaments i donar un servei de qualitat a l’illa, l’única que encara no tenia hospital pròpiament. Però a poc a poc, Sr. Conseller, crec que hem de cobrir un poc les especialitats que hi ha dins l’actual cartera de serveis d’aquest hospital. Vostè també sap que en el pressupost del 2008 es va aprovar una esmena per adquirir un mamògraf en aquest hospital, que encara no existeix, a part n’hi havia d’altres, l’adquisició d’un TAC que va ser rebutjada i altres esmenes que també varen ser denegades. Per tant, la pregunta és clara, quins nous serveis pensa habilitar enguany a l’Hospital de Formentera? Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com vostè sap, aquest hospital és de l’any 2007, en aquests moments disposa de serveis d’hematologia, medicina interna, urgències, cirurgia general, oftalmologia, traumatologia, ginecologia, pediatria i farmàcia hospitalària. Altres serveis, vostè sap que són compartits conjuntament amb Can Misses i en aquest moment es desplacen especialistes de nefrologia, salut mental, dermatologia, oncologia, anestèsia i rehabilitació. L’aposta que fa el Govern per aquest hospital i per a l’atenció sanitària dels ciutadans i les ciutadanes de Formentera també s’ha vist incrementada durant l’any 2008 mitjançant projectes que tenen a veure amb telemedicina, que milloren la qualitat assistencial. Per una banda s’ha activat la història de salut, que permet compartir informació. Per altra banda estam a punt d’aconseguir la digitalització i utilització d’imatges digitals que permet també compartir informació amb altres especialistes, hem implantat la recepta electrònica i ben aviat s'hi traslladaran nous especialistes, com són els otorrinos. A més a més, vostè ho ha dit, el Parlament va aprovar una resolució per a l’adquisició d’un mamògraf, i en aquest sentit nosaltres estam treballant perquè sigui el més aviat possible. Moltes gràcies.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Compartesc alguna de les afirmacions que vostè ha dit. Me’n record també, i d’això ja fa dos anys, quan vostè va ser a Formentera el 16 d’octubre del 2007, va dir que s’havia de redimensionar i s’havien d’augmentar els serveis que oferia l’hospital. Vostè ha dit que properament es dotarà d’especialistes otorrinos l’hospital, no sé si ha dit que es dotarà o serà compartit amb un altre hospital, supòs que el de Can Misses. Però m’agradaria saber com ho farà, perquè des del 2007 en què ho va anunciar, ja fa dos anys d’aquelles declaracions. Jo també li he preguntat alguna vegada respecte d'aquest augment d’especialistes a l’hospital i, com li he dit abans, de la cartera de serveis que vostè m’ha anomenat, de l’existent i de les que estan coberts, encara en queden alguns que són importants. La d’otorrino vostè m’ha dit que properament es dotarà o es compartirà, si m’ho pot especificar millor, però hi ha altres especialitats importants que figuren a la cartera de serveis i que ara mateix no estan cobertes, com són digestiu, cardiologia, o també urologia, encara que no estigui dins la cartera de serveis. La pregunta, li torn a repetir, quan preveu, la conselleria o el Govern en general, pensar en aquestes especialitats que estan dins la cartera de serveis, però que ara mateix no estan cobertes.

I referent a l’esmena que es va aprovar el desembre del 2008, amb la quantia de 70.000 euros, si ens pot dir alguna data que pugui ser un poc significativa per adquirir aquest servei de mamografia i quan es posarà en funcionament. Hi ha molta gent de Formentera que l’interessa saber quan podrà obtenir aquests serveis a Formentera i no s’hagin de desplaçar a Eivissa. I una darrera qüestió, m’agradaria saber quina fórmula pensa utilitzar el Sr. Conseller, ja sigui matemàtica o metafísica, per compatibilitzar el decret el català amb els especialistes a illes menors, com per exemple Formentera?

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM:

Nosaltres des que som govern hem millorat els especialistes que se desplacen a l’illa de Formentera i li acab de dir que en breu temps s'hi desplaçaran els otorrinos. És la dinàmica que nosaltres estam duent i evidentment és el que farem perquè l’àrea que a vostè li afecta, és l’àrea d’Eivissa i Formentera. Per tant, hi ha serveis que s’han de compartir amb l’Hospital de Can Misses. També li he comentat abans que s’està treballant en l’adquisició del mamògraf. En aquest moment jo no li puc contestar quan estarà adquirit, però és un compromís, sabem que és una resolució del Parlament i properament també estarà. Simplement li vull donar una data perquè de vegades deixa entreveure com si nosaltres discriminàssim els ciutadans de Formentera i no és aquesta la raó. Nosaltres dedicam 1.051 euros per càpita als ciutadans de Mallorca, i a l'illa de Formentera m'hi dedicam 1.931. Crec que és una diferencia molt important pel que disposam en euros per a cada ciutadà de Mallorca respecte de cada ciutadà de Formentera. Crec que és una manera d’evidenciar que aquest govern es pren seriosament l’assistència sanitària de l’illa d’Eivissa.