martes, 13 de octubre de 2009

Pregunta oral sobre la Residència per a majors de Formentera

SR. MAYANS I SERRA:
La pregunta ve arran del passat debat de l’autonomia i fa referència a quin tipus d’infraestructura per a la tercera edat pensa executar el Govern a Formentera al solar adquirit pel consell. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):
Bon dia a tots i a totes. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, efectivament el Govern de les Illes Balears conjuntament amb el consell insular té com a un dels objectius crear una infraestructura per poder evitar el desplaçament de les persones que necessiten una residència de Formentera a Eivissa. Normalment hi ha entre 5 i 8 persones que precisen d’un centre residencial a Eivissa i que són residents de Formentera. El que no podem construir a Formentera és el que podríem dir una residència clàssica perquè la seva sostenibilitat no és viable. Per tant, en aquest moment parlam amb la consellera d’Afers Socials de Formentera de la possibilitat de construir centres o llars tutelats per a persones assistides que donen les
mateixes garanties assistencials a les persones que hi conviuen garantint la proximitat, i insistim que també garantint la qualitat dels servei. Gràcies.

EL SR. MAYANS I SERRA:
Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, jo mai no li he citat quin tipus de..., li he dit quin tipus d’infraestructura, no li he dit exactament quina havia de ser, no? Efectivament hi ha, li poso uns antecedents damunt la taula, una parcel·la de 10.000 metres adquirida pel Consell de Formentera, ara mateix -com ha dit- hi ha un interval de població que pot desplaçar-se o que està desplaçada a Eivissa, avui dia ja són 9. Per tant, no és que sigui una població molt important, però en l’àmbit de Formentera sí
que ho és perquè hi ha una població de majors de 65 anys de 1.200 persones, per tant, susceptibles d’anar a Eivissa. Estic segur que no hi ha més gent a Eivissa per no desarrelar-se i no estar lluny de la seva família. No falta dir que la població de la tercera edat a Formentera ha de tenir el mateix -exactament el mateix- que té la de les altres illes. Jo l’entenc perfectament, comprenc que s’han d’aprofitar els serveis que puguem tenir i dels quals puguem disposar ara mateix al centre de dia o al futur centre de dia i també a l’hospital. També entenc que si hi ha un servei allí i el podem aprofitar i, funcionalment, es pot ben aprofitar, evidentment s’haurà de construir, però si no es pot compartir o es veu una mínima dificultat per compartir algun servei no deixarem d’oferir-lo. Per tant, si hi ha cap més mínim problema per compartir aquest servei, evidentment li demanaria que es tengués en compte i que es posàs en el projecte. Evidentment, no fa falta que li ho recordi, no renunciaré a res o a cap solució que signifiqui oferir un servei menys dels que tenen les altres illes i no serveix l’argument que és inviable. Li ho respect moltíssim, però haurem de cercar solucions per fer-ho viable. Si aquest mateix argument s’hagués fet servir abans, avui dia possiblement no tendríem ni hospital ni tendrem centre de dia. Per tant, allò inviable, ho aparcaria i cercaria una solució que vostè la pot anomenar evidentment com vulgui, però crec que ha de ser una solució adaptada al que és l’illa perquè parlam que segurament serà el primer, però tal vegada també el darrer centre de tercera edat a Formentera perquè, per la població que té i per com es construirà i el solar de què disposa, que no n’hi ha molts, crec que segurament serà el
darrer. Per tant, les bases estan posades. Li he explicat exactamente com està la situació i m’agradaria saber, Sra. Consellera, en un segon torn d’intervenció, a quin nivell està actualment la definició del projecte, a nivell d’avantprojecte?, quin tipus de serveis pensen oferir? i, de quin pressupost es parla?, si és que el té disponible.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):
Gràcies. Sr. Mayans, no hem parlat d’inviabilitat, hem parlat de sostenibilitat. Per tant, coincidim pràcticament en tot el seu discurs. El terreny on seran ubicats aquests habitatges tutelars per a persones assistides és un lloc òptim perquè ens permet rendibilitzar tots els recursos disponibles, hi ha el centre de dia, hi ha l’hospital, per tant, rendibilitzam els recursos. Seran habitatges tutelars que donaran la mateixa qualitat i els mateixos serveis que una residència adaptada al territori i a la població de Formentera. També el centre d’Eivissa, el centre de dia disculpi, el centre de dia de Formentera és únic. És a dir,
és el primer centre on hi ha les tres característiques de salut mental, persones majors i persones amb discapacitat, en cap altre centre de dia de la nostra comunitat autònoma no es donen aquestes característiques precisament per fer-lo sostenible i ferlo de qualitat. En relació amb Formentera, hem de cercar fórmules que siguin exclusives per a Formentera i que donin la mateixa qualitat. En aquest sentit treballam. En aquest moment, la fase del procés, la nostra intenció és que el 2010 puguem tenir ja el
projecte funcional i el projecte arquitectònic i, si és possible, a finals d’any iniciar les obres. Aquesta és la voluntat de la conselleria i del Govern.