miércoles, 2 de diciembre de 2009

Pregunta oral relativa al projecte per construir una nova escola al nucli de Sant Ferran

EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. Efectivament la pregunta és sobre el nou col·legi públic a Sant Ferran a Formentera. El novembre del 2007 vaig preguntar si hi havia alguna partida concreta per a aquesta escola o algun projecte en fase d’avantprojecte, se’m va contestar per part de l’antiga consellera que volien fer un nou col·legi a Sant Ferran i també volien posar una escoleta i que estaven pendents del terreny. El novembre del 2008 vaig tornar preguntar si s’havia inclòs dins el Pla d’infraestructures 2008-2009 aquesta instal·lació i se’m va dir que es faria dins el 2009, però també estaven pendents del terreny. Estam al novembre del 2009, dos anys exactes després, i m’agradaria saber, amb aquests antecedents, com està aquest tema? Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la Conselleria d’Educació i Cultura dins el Pla d’infraestructures del 2008-2009 efectivament tenia la construcció d’un centre de 3 més 6 unitats a Sant Ferran de Formentera amb un pressupost de 3.150.000 euros. No es va poder fer evidentment perquè no hi havia solar i enguany el que s’ha fet és tornar-lo posar al pla del 2010. Gràcies, Sra. Presidenta.


EL SR. MAYANS I SERRA:
Sí, gràcies, presidenta. Ha especificat una miqueta més del que li volia preguntar, els temes generals crec que convendria que els especificàssim molt més i per tant, per completar un poc la pregunta ens podria explicar, Sr. Conseller, el projecte en què consisteix, el nombre d’aules que hi ha, quin tipus d’instal·lacions durà. Crec que a la gent que ens escolta li agradaria sentir-ho, li agradaria escoltar-ho. Quina superfície tendrà, si finalment hi haurà aules d’escoleta, d’educació de 0 a 3 anys, quin tipus d’instal·lacions esportives hi haurà i sobretot, bé, m’ha dit el projecte, 3.150.000, cosa que agraeixo.
Crec, Sr. Conseller, que a dia d’avui si ja només estam pendents del solar, crec que deu ser això, supòs que el projecte estarà fet, per tant, tots aquests aspectes que li he comentat, ho podrà comentar perfectament perquè no puc entendre o no es podria entendre que si només estiguéssim pendents del solar a dia d’avui, tots aquests matisos tècnics no es tinguessin ja definits. Si es pot disposar del solar, feim aquesta hipòtesi de feina, m’agradaria saber si el solar aquest -torn repetir- estigués el desembre d’enguany, quan estaria en disposició de funcionar aquesta escola amb l’escoleta inclosa? Ja parlant d’educació a Formentera, li comentaré una cosa més. En les esmenes de l’any passat es varen aprovar uns cursos de formació professional, cicles sociosanitaris i educación infantil són els que finalment s’han inclòs, no n’hi havia, d’aquests cicles, però sí que n’hi havia d’altres, precisamente aquests altres que es feien a distància, que eren d’electrònica i d’informàtica, és el que ara mateix no funciona. Per tant, està bé
que acceptin esmenes, però no està bé que per acceptar unes coses o per millorar unes coses espenyem el que hi havia abans. Per tant, ara mateix aquests cursos que es feien a distància, ningú no els coordina, no hi ha cap seguiment, encara que hi hagi firmat un conveni amb l’IOC. Per tant, li diria que es posàs en contacte amb el seu director de formació professional, que posàs ordre i que fes feina en aquest tema. Té deures pendents a Formentera en aquest aspecte i en l’aspecte de l’escola pública. Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, m’ha fet una pregunta al principi i me n’ha fetes... crec que 10 o 12 o 15, no, no li contestaré la que em diu i si tenc temps li contestaré tot allò altre, no es preocupi, encara que no me l’hagi feta. En primer lloc, li vull dir que més que no jo, vostè sap com està el plantejament urbanístic a Formentera, per tant, inicialment estarà aprovat el plantejament, segons em diuen al mes de desembre i dins el primer semestre de l’any que ve estarà a nivell definitiu. Per tant, hem d’esperar aquests tràmits,
però no obstant això, la conselleria ja ha demanat que s’avanci quin és aquest solar, tenim un solar de 4.000 metres quadrats per fer-hi feina, l’IBISEC ha fet un informe, que és adequat, i Efim feina en l’execució del projecte. Per tant, feim feina, Sr. Mayans, pel bé de Formentera, que segur que vostè també ho desitja. Llavors, com que encara tenc temps, li diré una sèrie de coses. Vaig ser a Formentera la setmana passada, em vaig reunir amb els directors de Formentera, vaig analitzar tot el que vostè em diu i els directors de Formentera estaven d’acord amb la feina que feia la conselleria dins Formentera. No tan sols això, sinó que els vaig explicar que per part de la Conselleria d’Educació i Cultura tendrem cura especial amb Formentera perquè és una realitat diferent a la resta de les Illes Balears i així ho vaig expressar als directors a la reunió que vaig tenir amb ells aquesta setmana, crec que era dijous matí.