lunes, 29 de septiembre de 2008

Calendari dimarts 30 de setembre

I.- PREGUNTES:
1.- RGE NÚM. 8424/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MARIÁN SUÁREZ I FERREIRO, DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINS TRÀMITS ES PREVEU DUR A TERME PER A L’APROVACIÓ DEL PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS?
2.- RGE NÚM. 8437/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JAUME FONT I BARCELÓ, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
PER QUIN CORREDOR ANIRÀ EL TRAÇAT DEL TREN SA POBLA-ALCÚDIA?
3.- RGE NÚM. 8438/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP JUAN I CARDONA, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
ASSEGURA LA CONSELLERA D’AGRICULTURA QUE A LES ILLES BALEARS, DURANT L’ANY 2008, NO S’HAN SEMBRAT CULTIUS TRANSGÈNICS?
4.- RGE NÚM 8445/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ERNEST RIBALAIGA I BRIONES, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES ACTUACIONS TÉ PREVISTES LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM PER PROTEGIR ELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES DAVANT L’APAGADA ANALÒGICA DE LA TELEVISIÓ?
5.- RGE NÚM. 8448/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP MELIÀ I QUES, DEL GRUP PARLAMENTARI UNIÓ MALLORQUINA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINA VALORACIÓ FA LA CONSELLERIA D’ESPORTS I JOVENTUT DELS NOUS CRITERIS QUE LA FUNDACIÓ ILLESPORT HA DESENVOLUPAT PER RECOLZAR ELS EQUIPS D’ESPORT COL•LECTIUS QUE COMPETEIXEN EN COMPETICIONS NACIONALS AMB ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES DURANT EL PERÍODE 2008-2011?
6.- RGE NÚM. 8439/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. ASSUMPTA VINENT I BARCELÓ, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES MESURES PENSA ADOPTAR LA CONSELLERIA DE TURISME PER PAL•LIAR LA GRAN BAIXADA DE TURISTES A L’ILLA DE MENORCA?
7.- RGE NÚM. 8440/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ANTONI PASTOR I CABRER, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES MESURES PENSA PRENDRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DAVANT LES DIFICULTATS DE L’INICI DEL CURS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL?
8.- RGE NÚM. 8441/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN FLAQUER I RIUTORT, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINS MOTIUS TÉ EL CONSELLER DE TURISME PER DUBTAR QUE L’ESTAT APORTI RECURSOS AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA PLATJA DE PALMA?
9.- RGE NÚM. 8442/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES MESURES D’AUSTERITAT PENSA PRENDRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS PER FER FRONT A LA CRISI ECONÒMICA?
10.- RGE NÚM. 8444/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MARIA TORRES I MARÍ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES ACTUACIONS PREVEU REALITZAR LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM EN REFERÈNCIA A LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPIL•LOMA HUMÀ?
11.- RGE NÚM. 8446/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. CRISTINA RITA I LARRUCEA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUIN PLA D’ACTUACIÓ TÉ PREVIST L’INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR?
12.- RGE NÚM. 8447/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MARGALIDA MERCADAL I MERCADAL, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINA VALORACIÓ FA LA CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA DE LES AJUDES INNOEMPRESA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ A PETITES I MITJANES EMPRESES?
13.- RGE NÚM. 8449/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ANTONI ALORDA I VILARRUBIAS, DEL GRUP PARLAMENTARI BLOC PER MALLORCA I PSM-VERDS, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUIN FINANÇAMENT HA ACONSEGUIT DE L’ESTAT LA CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA PER TAL DE PROMOURE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LES ENERGIES RENOVABLES?


II.- INTERPEL.LACIÓ, RGE NÚM. 6763/08, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, RELATIVA A PREVISIONS I DOTACIÓ DE LA POLICIA TURÍSTICA.


III.- MOCIÓ RGE NÚM. 8283/08, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, RELATIVA A ACTUACIONS FRONT LA SITUACIÓ DE CRISI ECONÒMICA A LES ILLES BALEARS. Derivada del debat de la interpel•lació RGE núm. 5241/08.


IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:

• RGE NÚM. 438/08, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, RELATIVA A ELABORACIÓ D’UN NOU PLA ESPORTIU BALEAR.

• RGE NÚM. 439/08, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, RELATIVA A SUPORT A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES DE COMUNICACIÓ DE LES PERSONES SORDES.

lunes, 22 de septiembre de 2008

Construcció urgent de la nova caserna de la Guàrdia Civil de Formentera (Proposició no de llei)

L’illa de Formentera no té en aquests moments una caserna de la Guàrdia Civil amb les mínimes condicions d’habitabilitat i d’higiene, amb les dificultats que això comporta perquè la Guàrdia Civil pugui fer la seva feina. La falta d’unes instal•lacions dignes per a la Guàrdia Civil de Formentera suposa a més que els guàrdies civils destinats a l’illa demanin una destinació millor immediatament que la seva reglamentació els permet. Segons el Ministeri de l’Interior, les obres no començaran, a pesar del gran retard que porta aquesta construcció, fins a finals de l’any 2009, sempre que les disponibilitats pressupostaris ho permetin i en tot cas no estaria finalitzat fins l’any 2010. Ja són massa els anys que el Ministeri de l’Interior dóna tota classe d’excuses per no iniciar les obres pertinents i ni la Guàrdia Civil ni la població de Formentera es mereixen tants d’anys de falses promeses. La construcció d’una caserna de la Guàrdia Civil és una petició històrica de tots els partits polítics, institucions, associacions ciutadanes i patronals de l’illa de Formentera per millorar les condicions en què treballa la Guàrdia Civil i per augmentar la nostra seguretat.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a construir urgentment i sense més demora la caserna de la Guàrdia Civil de Formentera.

lunes, 1 de septiembre de 2008

El diputado por Formentera presenta 51 preguntas parlamentarias sobre la gestión del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera

El diputado autonómico por Formentera, Pep Mayans, adscrito al grupo parlamentario mixto del Parlament en representación de la Agrupación Independiente Popular de Formentera, ha presentado una batería de 51 preguntas parlamentarias dirigidas al Conseller de Medi Ambient del Govern Balear.

El objetivo de estas 51 preguntas es que tanto el Govern como los Consells d’Eivissa i de Formentera gestionen el Parc Natural según los criterios que marca el Plan Rector d’ús i gestió del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2006.

El PRUG fue redactado por el extinto Consell d’Eivissa i Formentera para dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley 17/2001 de protección ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera que prevé que uno de los instrumentos de ordenación y gestión del Parque Natural será el Plan rector de usos y gestión, de igual forma así lo prevé el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural).

El diputado por Formentera considera imprescindible que las autoridades políticas den la máxima prioridad al cumplimiento de los objetivos del PRUG ya que son los espacios más protegidos de nuestras islas tanto por la declaración de Parque Natural en 2001 como por la declaración de una gran parte del Parc como ZEPA, ANEI o AANP (Zona de alto nivel de protección) y son un ejemplo de la riqueza natural de nuestras islas.
Las preguntas realizadas por el diputado por Formentera hacen referencia a toda una serie de medidas para la eficaz protección del medio físico (ej.: protección de los sistemas hídricos del Parc...), para la conservación de los ecosistemas y hábitats (ej.: conservación de la posidonia oceánica, agricultura ecológica o redacción de un Plan de conservación de habitats y de especies...), la conservación de la biodiversidad (ej.: recuperación de especies de fauna emblemática del Parc...), la conservación del patrimonio histórico (ej.: rehabilitación e identificación de todos los elementos que conforman el patrimonio histórico del Parc...) , de protección y mejora del paisaje (ej.: preservación de los sistemas dunares o soterramiento de los tendidos aéreos), de mejora de la ordenación interna y de potenciación del uso público del Parc (ej.: potenciar la oferta de uso público del Parc con la inclusión de centros de interpretación, rutas naturalísticas, creación del Museo de la Sal o profundizar en la regulación de la movilidad en el interior del Parc...).