viernes, 25 de abril de 2008

Carta adreçada al Sr. Celestí Alomar, cap de la demarcació de costes de Balears


En aquesta nova legislatura nacional que acaba de començar en la que coincidim vostè com a cap de la demarcació de costes a les Illes Balears i jo com a diputat per Formentera al Parlament de les Illes Balears, seran algunes les vegades que la nostra activitat política es creuarà i per aquest motiu crec que es la nostra obligació començar la nostra feina amb la màxima cooperació i cordialitat.

En aquestos 4 anys s’han de resoldre molts de temes de Formentera que passen directament per les seves mans i tots son importants per la nostra gent, però sense dubte ni ha un parell que són de vital importància. Un d’ells es la recerca d’una solució definitiva per als afectats per la delimitació de la costa efectuada pel Ministeri de Medi Ambient, i una altre que afecta també molt directament a molts de formenterers es la normativa de costes que perjudica als concessionaris dels quioscos de platja.

Per poder parlar d’aquestos temes i de les demés àrees que vostè gestiona voldria demanar-li una cita per poder analitzar conjuntament l’efecte que en el desenvolupament de les seves competències poden tenir les seves accions sobre l’illa de Formentera i els seus ciutadans.

No voldria acabar aquesta carta sense oferir-li la meva absoluta col·laboració per poder treballar els propers anys de forma conjunta pel bé comú dels ciutadans i ciutadanes de Formentera.

martes, 22 de abril de 2008

Carta enviada al President del Consell per donar-li el meu recolzament en la negociació de les inversions estatals a Formentera

Honorable Sr.


En la passada legislatura el Parlament de les Illes Balears va aprovar la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i com molt be sap es va introduir una disposició transitòria en la que es demanava una inversió de l’Estat a les Illes Balears de 2.500 milions d’euros fins a l’any 2014.

Aquest acord no precisava quina quantitat aniria destinada a cada illa de la nostra comunitat i per aquest motiu s’està negociant aquest punt en la conferència de presidents de consells insulars que es celebra de forma conjunta amb el president del Govern Balear i a la que vostè assisteix com a president del Consell de Formentera.

Aquestos dies he vist a la premsa que segons consta a la proposta inicial de finançament la quantitat destinada a Formentera es de 5 milions, es a dir, el 0,17% de la quantitat destinada al conjunt de les Illes Balears.

Sense dubte aquesta es una xifra ridícula si es compara amb el que rebrà l’illa de Mallorca i per aquest motiu li vull donar tot el meu recolzament en aquesta negociació perquè amb la col·laboració de tots la nostra illa i la nostra postura sortirà reforçada.

Per aquest motiu, com a diputat del Parlament que a més va participar en la redacció del nostre Estatut d’Autonomia i va ser ponent del mateix, faré tota una sèrie d’iniciatives parlamentàries per posar de manifest la insuficient partida econòmica que rebrà Formentera.

Seria vital per aquesta tasca en el Parlament que em fes arribar la proposta inicial de finançament per a Formentera així com la nova proposta que ha fet el Consell de Formentera que justifica l’augment de la partida inicial de 5 a 90 milions d’euros.

Atentament,
Josep M. Mayans i Serra
Diputat per Formentera

jueves, 17 de abril de 2008

Proposició no de llei sobre la regulació de la pesca submarina a Formentera

En la darrer legislatura des del Consell Insular d’Eivissa i Formentera es va començar una tasca molt important per arribar a un consens entre l’administració insular, les associacions de pesca submarina i les confraries de pescadors per regular la pesca submarina a les aigües d’Eivissa i Formentera.

En el 2007 el principi d’acord al que van arribar els principals actors de les pitiüses en aquesta matèria es va enviar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca sense que fins ara s’hagi publicat l’ordre per regular la pesca submarina.

Tots hem de ser conscients que qualsevol tipus de pesca sense cap tipus de regulació ni control pot afectar de forma molt greu el nostre ecosistema submarí.


Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a finalitzar urgentment la regulació de la pesca submarina a Formentera amb el consens del Consell de Formentera, la confraria de pescadors de Formentera i les associacions de pesca submarina i de pesca esportiva.

miércoles, 16 de abril de 2008

Proposició presentada al Parlament per a la creació de la cooperativa agrícola i ramadera de Formentera

La millor promoció turística que pot fer l’illa de Formentera es mitjançant el manteniment i la recuperació de la nostra agricultura, fet que hauria de permetre recuperar els nostres camps i paisatges a l’hora que potenciava una indústria autòctona complementària al turisme, gran motor de la nostra economia.

En la passada legislatura des de les diferents administracions es van donar diverses passes per iniciar aquesta política a Formentera i es van impulsar mesures per afavorir aquesta aposta. Així ho demostra la posada en marxa de l’escorxador municipal, la creació dels segells “Carn de Formentera” i “Vi de la terra”, el projecte per aprofitar les aigües residuals pel rec, i el suport econòmic a l’Associació de Ramaders de Formentera per contractar a una veterinària, comprar un cotxe o per ajudar a comprar un terreny on ubicar la futura cooperativa.

Tot aquest esforç econòmic de les administracions s’ha fet gràcies sobretot a la empenta d’un grup de ramaders de l’illa que vol tornar a crear, després d’anys d’inactivitat, la cooperativa agrícola i ramadera de Formentera.


Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a que mitjançant una ajuda extraordinària o un conveni puntual es recolzi econòmicament i tècnicament al Consell de Formentera per a la implantació i refundació de la cooperativa agrícola i ramadera de Formentera.

miércoles, 9 de abril de 2008

Pilones para señalizar la reserva marina de Es Freus

Pep Mayans ha solicitado en una pregunta oral en el Parlament al Govern Balear que sustituya la desafortunada forma de señalizar la reserva marina de Es Freus, ya que los pilones de casi 6 metros instalados por el Govern están junto a la torre de defensa de sa Punta de Sa Gavina en pleno parque natural.
El Conseller de Medi Ambient del Govern ha reconocido que esta forma de señalización es agresiva y causa impacto sobre el paisaje y se comprometió a estudiar una nueva forma de señalización conjuntamente con la Conselleria de Agricultura y Pesca.

lunes, 7 de abril de 2008

Datos encuesta 1r trimestre 2008

Una nueva escuela en San Fernando
4
La ampliación del puerto de La Sabina
6

Una residencia para nuestros mayores
3
La cooperativa agrícola
3
El mercado payés y artesanal
1

viernes, 4 de abril de 2008

Televisión Digital Terrestre (TDT)

El diputado por Formentera, Pep Mayans, ha registrado en el Parlament de les Illes Balears dos nuevas preguntas escritas dirigidas al Govern de les Illes Balears para conocer de primera mano información sobre cuestiones que afectan a la isla de Formentera y que deberán ser contestadas en un plazo de 20 días por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.
Pep Mayans de la Agrupación Independiente Popular de Formentera (AIPF) e integrado en el grupo parlamentario mixto del Parlament Balear sigue así con la función de control al ejecutivo balear.
El diputado por Formentera se dirige a la citada Conselleria ya que pasados más de 6 meses desde la primera pregunta que hizo al Govern sobre los problemas de recepción de la señal de la TDT en Formentera siguen sin solucionarse estos mismos problemas, a pesar de que obtuvo como respuesta por escrito que se solucionarían todos los problemas en la recepción de la señal mediante los ajustes técnicos que fuesen necesarios.
Este hecho debe solucionarse con rapidez sobretodo si se tiene en cuenta que según se ha publicado en los medios de comunicación el cambio de la señal de la televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre (TDT) se producirá el 30 de junio de 2009 por lo que ya solo queda poco más de un año para que el actual sistema deje de funcionar y quien no reciba la señal de la TDT correctamente no podrá ver la televisión debido al apagón analógico que se producirá en esa fecha.
Pep Mayans ha solicitado además que la Conselleria haga las gestiones necesarias para que los ciudadanos de Formentera puedan recibir la señal en su receptor de TDT de diversas televisiones autonómicas como pueden ser la televisión pública catalana TV3 o la valenciana Canal9 que actualmente ya se reciben en la señal analógica.
El diputado por Formentera realiza estas peticiones por las diversas sugerencias que los ciudadanos de la isla le hacen llegar sobre este tema, ya sea personalmente, a través de su correo electrónico aipfformentera@gmail.com o de su página web www.pepmayans.com.

jueves, 3 de abril de 2008

Creació d'un Jutjat de 1ª Instància i Instrucció a Formentera

L’illa de Formentera no te en aquestos moments un Jutjat de primera instància i instrucció i depèn del partit judicial de l’illa d’Eivissa segons l’actual llei de demarcació i planta judicial.
Aquesta llei estableix la limitació de 50.000 habitants i 700/1.000 km2 per a la creació de jutjats nous i per tant també d’un Jutjat de 1ª Instància i Instrucció a Formentera sense tenir en compte la insularitat en els requisits per poder comptar amb aquest Jutjat.
Atès que es una petició històrica de tots els partits polítics, institucions, associacions ciutadanes i patronals de l’illa de Formentera.
Atès que el Congrés dels Diputats a l’any 2005 va aprovar per majoria una proposició no de llei
en la que es demanava la creació d’un Jutjat de primera instància i instrucció a Formentera.
Atès que el Senat a l’any 2005 va aprovar per unanimitat una moció en la que es demanava la creació d’un Jutjat de primera instància i instrucció a Formentera.
Atès que el Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat en el 2007 una proposta de resolució per instar al Congrés dels Diputats a crear un Jutjat de primera instància i instrucció a Formentera.
Atès que Formentera es la única illa de l’Estat Espanyol que no disposa d’un partit judicial propi.

Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Central a crear un Jutjat d’Instrucció i 1ª Instància a Formentera prèvia modificació de l’Annex I de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial i mentre s’aconsegueix posar en funcionament aquest jutjat el Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial a autoritzar el desplaçament temporal a Formentera d’un dels jutjats que estan creats i ubicats a Eivissa per tal de pal·liar la situació de dependència i insularitat que pateix Formentera.