lunes, 29 de septiembre de 2008

Calendari dimarts 30 de setembre

I.- PREGUNTES:
1.- RGE NÚM. 8424/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MARIÁN SUÁREZ I FERREIRO, DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINS TRÀMITS ES PREVEU DUR A TERME PER A L’APROVACIÓ DEL PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS?
2.- RGE NÚM. 8437/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JAUME FONT I BARCELÓ, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
PER QUIN CORREDOR ANIRÀ EL TRAÇAT DEL TREN SA POBLA-ALCÚDIA?
3.- RGE NÚM. 8438/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP JUAN I CARDONA, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
ASSEGURA LA CONSELLERA D’AGRICULTURA QUE A LES ILLES BALEARS, DURANT L’ANY 2008, NO S’HAN SEMBRAT CULTIUS TRANSGÈNICS?
4.- RGE NÚM 8445/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ERNEST RIBALAIGA I BRIONES, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES ACTUACIONS TÉ PREVISTES LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM PER PROTEGIR ELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES DAVANT L’APAGADA ANALÒGICA DE LA TELEVISIÓ?
5.- RGE NÚM. 8448/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP MELIÀ I QUES, DEL GRUP PARLAMENTARI UNIÓ MALLORQUINA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINA VALORACIÓ FA LA CONSELLERIA D’ESPORTS I JOVENTUT DELS NOUS CRITERIS QUE LA FUNDACIÓ ILLESPORT HA DESENVOLUPAT PER RECOLZAR ELS EQUIPS D’ESPORT COL•LECTIUS QUE COMPETEIXEN EN COMPETICIONS NACIONALS AMB ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES DURANT EL PERÍODE 2008-2011?
6.- RGE NÚM. 8439/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. ASSUMPTA VINENT I BARCELÓ, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES MESURES PENSA ADOPTAR LA CONSELLERIA DE TURISME PER PAL•LIAR LA GRAN BAIXADA DE TURISTES A L’ILLA DE MENORCA?
7.- RGE NÚM. 8440/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ANTONI PASTOR I CABRER, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES MESURES PENSA PRENDRE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DAVANT LES DIFICULTATS DE L’INICI DEL CURS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL?
8.- RGE NÚM. 8441/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN FLAQUER I RIUTORT, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINS MOTIUS TÉ EL CONSELLER DE TURISME PER DUBTAR QUE L’ESTAT APORTI RECURSOS AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA PLATJA DE PALMA?
9.- RGE NÚM. 8442/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES MESURES D’AUSTERITAT PENSA PRENDRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS PER FER FRONT A LA CRISI ECONÒMICA?
10.- RGE NÚM. 8444/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MARIA TORRES I MARÍ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINES ACTUACIONS PREVEU REALITZAR LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM EN REFERÈNCIA A LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPIL•LOMA HUMÀ?
11.- RGE NÚM. 8446/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. CRISTINA RITA I LARRUCEA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUIN PLA D’ACTUACIÓ TÉ PREVIST L’INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR?
12.- RGE NÚM. 8447/08, PRESENTADA PER LA DIPUTADA SRA. MARGALIDA MERCADAL I MERCADAL, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUINA VALORACIÓ FA LA CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA DE LES AJUDES INNOEMPRESA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ A PETITES I MITJANES EMPRESES?
13.- RGE NÚM. 8449/08, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. ANTONI ALORDA I VILARRUBIAS, DEL GRUP PARLAMENTARI BLOC PER MALLORCA I PSM-VERDS, AMB LA FORMULACIÓ SEGÜENT:
QUIN FINANÇAMENT HA ACONSEGUIT DE L’ESTAT LA CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA PER TAL DE PROMOURE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LES ENERGIES RENOVABLES?


II.- INTERPEL.LACIÓ, RGE NÚM. 6763/08, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, RELATIVA A PREVISIONS I DOTACIÓ DE LA POLICIA TURÍSTICA.


III.- MOCIÓ RGE NÚM. 8283/08, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, RELATIVA A ACTUACIONS FRONT LA SITUACIÓ DE CRISI ECONÒMICA A LES ILLES BALEARS. Derivada del debat de la interpel•lació RGE núm. 5241/08.


IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:

• RGE NÚM. 438/08, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, RELATIVA A ELABORACIÓ D’UN NOU PLA ESPORTIU BALEAR.

• RGE NÚM. 439/08, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR, RELATIVA A SUPORT A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES DE COMUNICACIÓ DE LES PERSONES SORDES.

No hay comentarios: