jueves, 24 de septiembre de 2009

Propostes de resolució presentades al debat general sobre acció política i de govern de l’any 2009

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a traspassar les competències de justícia al Govern de les Illes Balears amb la suficient dotació econòmica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar un nou projecte de llei de Règim Especial Balear segons determina la DT 6a. de l’Estatut d’Autonomia i que pugui ser aprovat el proper 2010.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer el centre d’interpretació de Ses Salines de Formentera dins l’àmbit del parc natural de Ses Salines de Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer la llei de residus de les Illes Balears per donar cobertura als plans directors insulars.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer el pla de residus perillosos de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a agilitar en aquests moments de crisi l’avaluació de projectes per part de la Comissió Balear de Medi Ambient

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finançar un pla de recuperació paisatgística integral que permeti el soterrament de les esteses aèries i el manteniment dels elements i valors paisatgístics a Formentera

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a anul·lar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels ciutadans de Formentera.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implementar el pla integral de recuperació de Ses Salines de Formentera (museu de la sal, tren turístic, circuit hídric, edificacions, etc.).

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fer-se càrrec del cànon de transferència del Pla director de residus d’Eivissa i Formentera.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a construir una suficient dotació d’habitatges per al professorat en el projecte per a la construcció d’una nova escola a Sant Ferran de Formentera.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar la xarxa wi-fi amb cobertura a tota l’illa de Formentera.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera i la resta de ports.

14. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a dur a terme un pla d'excel·lència turístic per a tota l’illa de Formentera.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear un pla integral de desestacionalització turística per a l’illa de Formentera.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar les marques Carn de Formentera, Vi de la Terra i Mel de Formentera i impulsar la creació de nous productes (formatge, flaó, etc.) i marques de qualitat de Formentera.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments d’oferta complementària i hotels o apartaments que romanguin oberts durant la temporada mitjana i/o baixa.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear incentius fiscals per als propietaris d’habitatges que els lloguin per a tot l’any als joves i als col·lectius de funcionaris que treballen a l’illa de Formentera.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear una oficina del consumidor a Formentera.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar l’accés a una residència als pacients de Formentera, Eivissa i Menorca que necessitin tractament a l’hospital de referència de Son Dureta i, en un futur, de Son Espases.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a començar urgentment les obres del Museu de Formentera.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear un conservatori professional de música propi per a l’illa de Formentera, independent del d’Eivissa.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a construir un recinte firal polivalent a Formentera.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de Formentera a noves zones de l’illa.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar i proposar accions per mitigar l’efecte de l’augment progressiu de la població de meduses del litoral.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a finalitzar el procediment de legalització dels emissaris de les Illes Balears

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a traspassar les competències en promoció turística als Consells Insulars el més aviat possible.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a intercedir davant les empreses subministradores d’energia elèctrica a les Illes per evitar les avaries i millorar el servei.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a intercedir davant les empreses de telefonía fixa i mòbil que operen a les Illes per millorar el servei i millorar la cobertura.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finançar el transport públic terrestre a Formentera durant l’hivern.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar de manera definitiva la recepció de la televisió digital a les Illes.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar de manera important el manteniment de les instal·lacions del Govern a la illa de Formentera.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear una oficina de l’112 a les Pitiüses.

No hay comentarios: