viernes, 12 de diciembre de 2008

Defensa de les esmenes de Medi Ambient en Comissió

Per a la defensa de les esmenes d’aquesta secció, les aniré explicant per grups i el primer grup que defensaré és un grup un poc general de residus i gestió
d’aquests residus, quatres esmenes, algunes a nivell general, altres més concretes. La primera de totes fa referència a l’inici de la construcció, ja que es disposa dels terrenys i és l’única illa que no disposa ara mateix de cap servei autoritzat per a reciclatge i donada de baixa de vehicles i la seva descontaminació. És important, ara mateix es fa amb un conveni amb empreses d’Eivissa i aquesta situació, evidentment, soluciona un tema, però no pot ser una solució definitiva. Per tant, es planteja la constitució d’aquest centre i es determina un pressupost de 600.000 euros que evidentment és ajustable o negociable en funció de si s’ha fet ja algun estudi respecte a aquest tema. Es pot ajustar el pressupost que pos a l’esmena. Altres temes de residus són el seu transport i la gestió a Eivissa, de l’abocador de Formentera, i el compliment mitjançant un conveni del Pla director de residus d’Eivissa i Formentera. En el primer dels casos, és sabut per tots i no em cansaré de repetir-ho, el tema del cost, de la gestió i del transport d’aquests residus a Eivissa. Hi ha altres comunitats, (...) estatals on el Ministeri de Medi Ambient a part de l’ajuda ministerial que cada any es convoca, a part d’aquesta ajuda, tenen convenis específics per complementar aquesta ajuda ministerial de transport pur i dur i que fan que el transport i la gestió els surtin pràcticament gratuïts. És al que aspira també l’illa de Formentera. I en el cas del conveni de residus simplement és complir el Pla director de residus mitjançant un conveni i que el Govern balear aporti la dotació que aquest conveni marca, o aquest pla director de residus, perdó, marca, que és el 30% del cost o del pressupost que no paga Europa a Eivissa i el 40% a Formentera. Tots els cànons -això també ho vull repetir- que ara mateix s’estan cobrant a tots els municipis d’Eivissa i Formentera estan calculats en funció que aquestes quantitats es compleixin. I un darrer tema de residus, el tema del (...) de residus perillosos. S’ha fet alguna iniciativa en el Consell d’Eivissa, l’extingit Consell d’Eivissa i Formentera, però ara mateix a nivell de Balears no hi ha cap pla director d’aquests residus perillosos que reguli la seva gestió, la seva recollida i sobretot la seva posterior reutilització. Per tant es demana que es faci un
pla director de residus perillosos a nivell de tot Balears. Un segon tema o un segon bloc és el tema de la caça, dels vedats de caça. Es demana la transferència als consells, a tots els consells, de la competència en caça. Crec que tots els consells en major o menor mesura estan preparats per assumir aquesta competència. Es posa una xifra inicial, evidentment negociable i ampliable. I un altre tema quant als vedats és el seu manteniment i la seva ajuda per complir la seva funció social en el tema del manteniment dels espais lliures on es desenvolupen aquestes actuacions. Un tercer bloc és el tema del parc natural. Hi ha algunes esmenes referents a aquest tema. Es demana que es compleixi per part del ministeri l’execució del conveni que es va firmar el
2005 per recuperar circuit hídric; es demana també que es destini una quantitat a millorar la zona de Can Marroig, bastant degradada últimament i que es millori el mobiliari i que es reposi la part que s’ha espanyat. Es demana també transport elèctric dins el parc, evidentment també puc assumir que es faci a altres parcs naturals i que també s’implanti el transport elèctric que, amb algunes deficiències, funciona a l’illa de Formentera. I també que es recuperi el tren saliner; aquesta esmena també la vaig presentar l’any passat i enguany també està consensuada amb el Consell de Formentera, que seria una bona iniciativa per complementar el tema del bus elèctric que hi ha dins el parc. I un darrer tema, que ho mana el Pla rector d’usos i gestió, que és un article del Pla rector d’usos i gestió, és el tema dels fondeigs a s’Estany des Peix; sé que s’ha fet feina en aquest aspecte però no s’arriba a concretar res, i és un tema que afecta pràcticament
al cent per cent de l’illa perquè qui més qui menys té una barca fondejada en aquest indret tan especial. Un altre tema, i també és ampliable i no circumscrit a cap illa en particular, és el tema de l’oferta complementària a les platges, o sigui els quioscos de platja. Es demana que s’habiliti una partida per ajudar a aquesta gent a mantenir l’oferta durant la temporada mitja i la temporada baixa, com ja es fa a l’illa menor de les Pitiüses, però que es pot ampliar a altres illes perquè dóna un atractiu més a l’hivern i temporada mitja en aquestes platges. Per tant ajudar aquesta gent que vol oferir aquest servei en temporada mitja i baixa perquè ho pugui fer dignament. I una darrera esmena, que no per ser la darrera és la menys important... Bé, abans me n’he deixada una, que és el tema d’incendis forestals; es demana també a una esmena que es
destinin 400.000 euros per part de l’IBANAT perquè complementi els serveis que ells tenen ara a Formentera amb una tanqueta, és l’única illa ara mateix que no té cap vehicle tot terreny per accedir a zones complicades quan hi ha un incendi forestal. I ara sí, la darrera esmena i no la menys important és recollir un poc el guant d’una proposta de resolució que es va aprovar en el plenari, presentada per Eivissa pel Canvi, on es demanava que s’implementàs o s’habilitàs un sistema d’ajudes a propietaris de terrenys dins Xarxa Natura 2000 o dins zones protegides; jo he posat aquí una partida que crec recordar que és de 2 milions d’euros, evidentment per afectar tot Balears perquè a tot Balears hi ha terrenys que estan dins Xarxa Natura 2000, però si es vol ampliar es pot ampliar sense cap problema.

No hay comentarios: