jueves, 4 de diciembre de 2008

Intervenció a la moció relativa a transferències de justícia (l'esmena in vocce presentada va ser aprovada per unanimitat).

Gràcies, presidenta. Jo crec que és un bon moment aquestper parlar de transferència de Justícia i d’altres, ja que són també moments d’incertesa en qualsevol dels altres àmbits de la nostra comunitat. Com el conseller de Presidència va dir a comissió, no estava segur que es poguessin negociar molt aquestes competències; em va deixar un poc la idea i la impressió, i obr cometes, que seria un poc un trágala, no? Jo esper que no sigui així i es puguin negociar i obtenir els millors rendiments possibles. Les competències han de venir a les nostres illes amb la suficient dotació econòmica perquè aquesta competència no neixi ja deficitària, com ha passat en anteriors ocasions en el traspàs de competències de l’Estat a la comunitat autònoma. També és un bon moment per incloure totes les mancances de justícia de les Illes, dels municipis i, per suposat, com havia dit abans el portaveu del Grup Popular, de Formentera, a causa del compromís -i en principi esperem que sigui així- de modificar la Llei de demarcació i planta judicial durant l’any 2009. I encara que no sigui tot ni sigui suficient, ja que el 2003, com també ha apuntat molt bé el portaveu, a Calvià es va incloure un jutjat però encara a dia d’avui no funciona ni hi ha
previsió que existeixi. Per tant jo crec que la conclusió és que, a part d’unes competències ben dotades, s’hauran de fer els estudis necessaris per incloure i corregir les mancances existents actualment i preveure amb aquestes competències també les partides per a futures necessitats derivades de la modificació, com he dit abans, de la Llei de planta. Crec que tots tenim ben clar quines són les mancances més importants de Justícia a Balears, el portaveu anterior n’ha expressat unes quantes; també tots tenim ben clar quina cifra evidentment és un mínim i que no podem baixar d’aquesta cifra per entendre unes competències dignament dotades. I parlant també de mancances li faria l’esmena ara mateix, al punt primer i quan acaben les dues paraules d’“el desenvolupament i la implantació”, seria afegir “i la modificació de la Llei de planta per incloure-hi, entre d’altres, el jutjat de Formentera”, i llavors seguim amb la frase que vostè m’ha expressat a l’apartat a). Jo sé que han fet feina avui matí per intentar consensuar una proposta conjunta, però crec que a la proposta final, i vostès mateixos ho han expressat així, els portaveus, crec que també si s’inclou aquesta frase no hi haurà cap problema, si es té la voluntat d’incloure-hi també l’esmena que ara mateix faig. Crec que és una esmena fàcil i una esmena totalment assumible. I també podríem parlar de la situació, que també es pot produir, de si es modifica la Llei de planta però no s’instaura el jutjat, com passa i s’ha anunciat abans a Calvià. Crec que per a aquest cas hauríem d’estudiar i habilitar solucions transitòries però preparades per durar alguns anys, vista l’experiència, i que mentre s’implantin jutjats als llocs on ara no n’hi ha, i que ho preveu la Llei de planta o la seva modificació, jo crec que estic parlant, per exemple, evidentment de Formentera o d’altres llocs on no hi ha jutjats, idò uns dels jutjats creats a altres bandes o per exemple a Eivissa. Jo plantej aquesta possibilitat com ja va fer el portaveu de Justícia del Partit Socialista a les Corts de Madrid, prevista també a la Llei Orgànica del Poder Judicial a l’article 269, per solucionar els problemes dels llocs on no hi ha
jutjats encara però que està previst a la Llei de planta o bé està previst incloure-hi també jutjats a certs llocs dins la futura modificació de la Llei de planta. I no vull posar a l’esmena que li he plantejat ara mateix aquesta darrera apreciació perquè tampoc no vull comprometre i crec que s’ha consensuat el vot positiu de tota la proposició no de llei; jo crec i entenc, i esper que sigui així, que es pot aprovar sense cap problema. Gràcies, presidenta.

No hay comentarios: