miércoles, 16 de abril de 2008

Proposició presentada al Parlament per a la creació de la cooperativa agrícola i ramadera de Formentera

La millor promoció turística que pot fer l’illa de Formentera es mitjançant el manteniment i la recuperació de la nostra agricultura, fet que hauria de permetre recuperar els nostres camps i paisatges a l’hora que potenciava una indústria autòctona complementària al turisme, gran motor de la nostra economia.

En la passada legislatura des de les diferents administracions es van donar diverses passes per iniciar aquesta política a Formentera i es van impulsar mesures per afavorir aquesta aposta. Així ho demostra la posada en marxa de l’escorxador municipal, la creació dels segells “Carn de Formentera” i “Vi de la terra”, el projecte per aprofitar les aigües residuals pel rec, i el suport econòmic a l’Associació de Ramaders de Formentera per contractar a una veterinària, comprar un cotxe o per ajudar a comprar un terreny on ubicar la futura cooperativa.

Tot aquest esforç econòmic de les administracions s’ha fet gràcies sobretot a la empenta d’un grup de ramaders de l’illa que vol tornar a crear, després d’anys d’inactivitat, la cooperativa agrícola i ramadera de Formentera.


Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a que mitjançant una ajuda extraordinària o un conveni puntual es recolzi econòmicament i tècnicament al Consell de Formentera per a la implantació i refundació de la cooperativa agrícola i ramadera de Formentera.

No hay comentarios: