jueves, 17 de abril de 2008

Proposició no de llei sobre la regulació de la pesca submarina a Formentera

En la darrer legislatura des del Consell Insular d’Eivissa i Formentera es va començar una tasca molt important per arribar a un consens entre l’administració insular, les associacions de pesca submarina i les confraries de pescadors per regular la pesca submarina a les aigües d’Eivissa i Formentera.

En el 2007 el principi d’acord al que van arribar els principals actors de les pitiüses en aquesta matèria es va enviar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca sense que fins ara s’hagi publicat l’ordre per regular la pesca submarina.

Tots hem de ser conscients que qualsevol tipus de pesca sense cap tipus de regulació ni control pot afectar de forma molt greu el nostre ecosistema submarí.


Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a finalitzar urgentment la regulació de la pesca submarina a Formentera amb el consens del Consell de Formentera, la confraria de pescadors de Formentera i les associacions de pesca submarina i de pesca esportiva.

No hay comentarios: