jueves, 7 de octubre de 2010

Propostes de resolució presentades i aprovades al debat de la Comunitat


A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D’acord amb el que es preveu a l’article 169 i següents del Reglament de la Cambra, el Grup Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable de Josep M. Mayans Serra, formula al Parlament de les Illes Balears, com a conseqüència del debat general sobre acció política i de govern de l’any 2010 les següents Propostes de resolució:

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a traspassar les competències de justícia al Govern de les Illes Balears amb la suficient dotació econòmica.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a formalitzar de forma urgent un contracte administratiu especial de navegació d’interès públic que tingui per objecte cobrir de forma directa la línea Formentera-Dènia o bé Formentera-València que garantitzi dos freqüències setmanals com a mínim en els dos sentits.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a anul·lar modificar, urgentment, la delimitació de costes de Formentera i a presentar una nova delimitació que respecti la voluntat dels ciutadans de Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a ampliar el pla de regadiu amb aigües depurades de Formentera a noves zones de l’illa.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a impulsar la construcció del tercer cable entre Eivissa i Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar un nou projecte de llei de Règim Especial Balear segons determina la DT 6a. de l’Estatut d’Autonomia i que pugui ser aprovat a la present legislatura.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a potenciar l’ADS de Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a consensuar un front comú per instar al Govern de l’Estat a incrementar la inversió per càpita a les Illes fins arribar com a mínim a la mitja estatal.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a lluitar de forma decidida per fer baixar les xifres d’atur de les Illes.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer el centre d’interpretació de Ses Salines de Formentera dins l’àmbit del parc natural de Ses Salines de Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a habilitar incentius fiscals per als establiments d’oferta complementària i hotels o apartaments que romanguin oberts durant la temporada mitjana i/o baixa.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a començar urgentment les obres del Museu de Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a construir un recinte firal polivalent a Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a traspassar les competències en promoció turística als Consells Insulars el més aviat possible.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balear a estudiar incloure el nucli urbà d’Es Pujols a Formentera dins el projecte de zones madures.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a iniciar les obres de la Residència de la 3ª edat de Formentera durant l’any 2011.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a finalitzar la regulació del fondeig a l’Estany des Peix de Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a iniciar de forma urgent les obres de la nova escola de Sant Ferran de Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a ampliar immediatament en 8 noves 4 noves aules l’IES Marc Ferrer de Formentera.

 1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a reduir en el termini d’un mes la contaminació acústica de la central de Gesa a Formentera.


No hay comentarios: