miércoles, 28 de mayo de 2008

Proposició no de llei presentada al Parlament per a la creació d'un recinte firal polivalent a Formentera

Les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa disposen d’un recinte firal per poder desenvolupar diverses activitats firals, congressos, exposicions i tota una sèrie d’esdeveniments de caire esportiu, comercial o lúdic.
L’illa de Formentera es la única que no compte en aquestos moments en cap infrastructura en la que es puguin desenvolupar cap d’aquest tipus d’esdeveniments.
Aquesta infrastructura es una reclamació de fa molts d’anys per part de la PIME-F, la Federació Hotelera de Formentera i de tots els partits polítics de l’illa com una eina més per a la desestacionalització del turisme.
En la passada legislatura es van iniciar diversos tràmits per habilitar un recinte firal com el de l’ illa de Menorca a Formentera adaptat a les seves singulars característiques.
Aquestos tràmits es van continuar amb la inclusió d’una partida de 2.700.000€ per a la construcció d’un recinte firal a Formentera en el llistat d’inversions elaborat per la Comissió mixta de transferències al Consell de Formentera.


Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a iniciar els tràmits pertinents per a la construcció d’un recinte firal polivalent a Formentera amb el consens del Consell de Formentera

No hay comentarios: