viernes, 9 de mayo de 2008

Proposició no de llei que he registrat per ajudar al polígon industrial de Formentera

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels objectius de l’IDI, empresa pública del Govern de les Illes Balears, es la promoció de sòl industrial, amb col·laboració amb altres entitats, organismes i Administracions, fomentant el
desplaçament a zones industrials d’aquelles empreses que les seves característiques impedeixen continuar o instal·lar-se a l’interior del casc urbà i facilitant als nous i joves empresaris locals l’obtenció de sòl industrial a un preu ajustat a les seves necessitats.

En la passada legislatura es van començar nombroses actuacions a les illes de Menorca, Mallorca i Eivissa per posar al mercat naus modulars a preus assequibles pels empresaris locals que podien així continuar amb la seva activitat econòmica fora del nucli urbà.

A Formentera no es va poder portar endavant cap iniciativa al respecte per les particularitats de l’illa que feien molt difícil trobar sòl industrial disponible a l’únic polígon industrial que es disposa a Formentera.

En la present legislatura la junta de compensació del polígon de Formentera i el Consell de Formentera han arribat a un acord segons el qual el Consell podrà disposar d’uns terrenys o altres compensacions en el polígon industrial de l’illa.

Per tots aquestos motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears i a la seva empresa pública, IDI, perquè ajudin econòmica i tècnicament a la Junta de compensació del polígon industrial de Formentera i al propi Consell per iniciar les actuacions que siguin necessàries en el polígon industrial de Formentera.

No hay comentarios: