miércoles, 8 de octubre de 2008

29 punts de la moció presentada per a millorar el medi ambient d'Eivissa i Formentera

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear el Centre d’interpretació de Ses Salines allí on proposi el Consell de Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar regulant el fondeig al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
3.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a regular el fondeig a S’Estany del Peix de Formentera amb la colAlaboració de l’Associació d’usuaris d’aquest estany tal com estableix el PRUG.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la producció d’escama de sal i d’aigües farmacèutiques als estanys del Parc Natural de Ses Salines a Formentera.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar la senyalització del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera abans de la propera temporada
turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a soterrar les esteses elèctriques al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera com dicta el PRUG.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a regular, conjuntament amb el Consell d’Eivissa, el control del tràfic terrestre en el Parc Natural de Ses Salines a Eivissa.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar, conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient, el circuit hídric de Ses Salines de Formentera.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a establir un conveni amb el Govern de les Illes Balears per finançar el transport dels residus de Formentera a Eivissa.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a colAlaborar amb el finançament de les set deixalleries que s’han de construir a Eivissa i la de Formentera.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a clausurar l’abocador de Formentera.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar el projecte i a executar, en colAlaboració amb el Consell de Formentera, un centre de descontaminació de vehicles a Formentera.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a traspassar als consells d’Eivissa i de Formentera la primera anualitat acordada al protocol signat entre aquests consells i la Conselleria de Medi Ambient el 2007 per al finançament de les inversions contemplades al Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans d’Eivissa i Formentera.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir el protocol signat el maig de 2007 entre els consells d’Eivissa i Formentera i la Conselleria de Medi Ambient per al finançament de les inversions contemplades al Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans
d’Eivissa i Formentera i que contemplava la redacció d’un conveni en un termini màxim de sis mesos.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar aquest any el Pla director de residus perillosos de les Illes Balears.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Vila que en el termini de tres mesos resolguin el problema de disponibilitat dels terrenys on s’ha de construir la depuradora de Vila.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a començar immediatament les obres de reforma de la depuradora de Santa Eulàlia.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar un pla de pedreres per a Eivissa i Formentera, amb la colAlaboració del Consell d’Eivissa i el
Consell de Formentera.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir recuperant la finca pública d’Es Cap de Barberia a Formentera amb una segona fase.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar les obres a la finca pública de Can Marroig a Formentera.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a revisar urgentment i sense més demora la delimitació de la costa de Formentera.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a revisar les actuacions de la Demarcació de Costes a Formentera perquè aquesta actuï en benefici de l’adequat manteniment de les edificacions existents a la zona de domini públic i de protecció.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a traspassar les competències de caça als consells insulars.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar el conveni de funcionament del Centre d’interpretació dels Amunts a Sant Joan.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instal•lar una tanqueta forestal per al parc de bombers de Formentera.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Consell de Formentera a finalitzar el projecte per a la creació d’un camp de tir a Formentera.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actuar al port de Sant Antoni amb el consens de l’ajuntament.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redactar el Pla d’ordenació i gestió del port de Sant Antoni amb l’acord de l’Ajuntament de Sant Antoni.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a finalitzar les obres de la segona fase del Passeig Marítim de Sant Antoni fins a Cala Gració.

No hay comentarios: