viernes, 10 de octubre de 2008

Intervenció per a defendre la moció presentada sobre la gestió del medi ambient a Eivissa i Formentera

Gràcies, Sra. Presidenta. La moció que present avui, que és fruit del debat que hi va haver de la interpelAlació dia 23 de setembre, recull la meitat d’allò que jo vaig exposar a la interpelAlació, aproximadament la meitat, i quadruplica el que se’m va contestar. Jo entenc que quan es fa una interpelAlació es pugui contestar allò que es vol amb una intervenció preparada, que res o poc tenen a veure amb allò que s’ha preguntat o allò que realment s’interpelAla. Davant d’aquesta forma de passar de manera escèptica, ho diré així amablement, el tràmit de la interpelAlació, jo tenc tot el dret del món de posar tots els punts que cregui pertinents en aquesta moció. Ho faig simplement perquè mitjançant el vot s’aflori l’opinió respecte de tots els punts, per això en té tants, en té crec que són 29. N’hagués
pogut posar més, però pensava que ja estava bé. Vaig ser el més constructiu possible, vaig ser el més positiu possible en la interpelAlació i vaig expressar de manera, crec que correcta, tota la feina feta, el conseller mateix ho havia manifestat diverses vegades, la feina que es proposava i dins quins àmbits es proposava. Ho vaig fer mitjançant 43 preguntes, unes més extenses que altres, però totes estrictament
relacionades amb el motiu d’aquella interpelAlació. De les 43 preguntes que vaig fer al conseller, he fet un resum, ho he agrupat com he pogut per blocs i han resultat aquestes peticions
que estan expressades en aquesta moció. I començaré a explicar-les breument.
Vuit fan referència al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, en aquestes vuit hi ha una demanda i sempre que hi ha diverses administracions implicades pos amb l’acord o el consens de totes les administracions que hi puguin estar implicades. Repetesc, hi ha el Centre d’interpretació de Ses Salines de Formentera, on hi ha una petita discrepància sobre el lloc on s’ha d’ubicar. Record que hi ha una entitat bancària que paga la construcció del centre i l’adequa després per fer-lo funcionar. Per tant, que es posin d’acord amb el Consell de Formentera per fer aquest centre d’interpretació. Dic també que es continuï regulant el fondeig. És una iniciativa que es va fer l’anterior legislatura i crec que és important que es millori i si se’n poden posar més que se’n posin. El fondeig de l’Estany del Peix és una cosa que es va posar dins el Pla regulador d’usos i gestió del parc, que en combinació amb els usuaris de l’estany es reguli el seu fondeig, es torni a fer sal o escata de sal dins Ses Salines, se senyalitzi el parc, vaig posar en evidència que de les 400 senyals, només n’hi ha havia 47 instalAlades, per a l’estiu que ve evidentment. I que s’iniciï el soterrament de les esteses elèctriques d’Eivissa i Formentera. Això també ho mana el Pla de regulació d’usos i gestió. Si a Formentera, en principi, es creu que funciona la regulació del trànsit en l’àmbit terrestre, que s’apliqui a Eivissa tal com va manifestar el conseller que tenia intenció de fer-ho.
També que es recuperi el circuit hídric, amb un mandat que es va fer al Ministeri de Medi Ambient. Aquests vuit punts són els que fan referència al parc natural. Set punts referents a residus. Els residus és un tema important, faig la petició que es faci un conveni, igual que tenen altres regions d’Espanya, com Ceuta mateix, on es financiï el cànon de transport i la gestió del trasllat dels residus de la menor de les Pitiüses a Eivissa, tal com tenen altres ciutats com Ceuta i que ja he mencionat abans. No ens val, no ens basta l’ordre ministerial que surt cada any allà on només es paguen el transport marítim a Eivissa, deixa una part importantíssima, aquests 150 euros aproximadament, sense cobrir. També insta el Govern balear per si pot trobar més finançament que financiï conjuntament les deixalleries d’Eivissa i la de Formentera. Crec que hi ha alguns temes on els diputats d’Eivissa no tendran més remei que votar que sí perquè és evident que es demana finançament per executar obres importants en medi ambient també a l’illa d’Eivissa; que es clausuri l’abocador de Formentera, en principi la planta de transferència funciona, hi
havia un pla per clausurar-lo i que també el Consell de Formentera també ajudi a clausurar aquest abocador. Posteriorment, contest a una pregunta que se’m va fer, que es faci el CARD (Centre de Reciclatge de Vehicles). No es pot fer una cosa abans que l’altra, es va trobar un terreny, es va fer un
projecte i crec que tot està llest perquè s’iniciï la construcció d’aquest centre. I un tema important, va sortir el tema del protocol que s’havia firmat per finançar el Pla de residus, allò que no finançava Europa. Per tant, simplement es demana que es faci complir aquest protocol de dues maneres: que es pagui la
primera anualitat d’allò que mana el protocol, s’hauria d’haver fet efectiva el primer trimestre del 2008 i es faci el conveni que manava fer en 6 mesos des de la firma d’aquest protocol. Només això, jo crec que és important que tant el president del Consell d’Eivissa, com el de Formentera tenguin clar quines
xifres es manegen per poder calcular els cànons que pagaran els usuaris. Vull fer un incís sobre això, els cànons actuals estan calculats en funció que això es rebi a Eivissa i a Formentera, no vol dir que si rep això el cànon baixi, mentida, el cànon actual està calculat en funció que això es rebrà. Per tant, una
puntualització que he vist en algun medi de comunicació i era errònia. El mateix conseller va dir el 2007 que faria un Pla director de residus perillosos, instar que el faci perquè és important i la recollida d’aquests residus és bastant deficient. Quant a depuradores, la interpelAlació va tenir un efecte molt
positiu i colAlateral, va fer aflorar una negociació ultrasecreta del tema de la depuradora de Vila, benvingut sigui. Tots sabem allà on possiblement s’ubicarà, estic content, a nosaltres se’ns va dir
que era impossible i vaig dir per què, allà mateix on es té pensat ubicar-la. Estic content que es fes aflorar aquesta negociació i bé, ja sabem on possiblement hi ha més possibilitats que s’ubiqui aquesta depuradora. També hi ha una petició perquè es continuïn fent obres a la depuradora de Santa Eulàlia. Hi ha el tema de les pedreres. Ja sé que hi ha una llei del 2001 que transfereix el tema de les pedreres al Consell d’Eivissa i Formentera. Però és evident que això ha de tenir un consens de les conselleries d’Indústria i de Medi Ambient del Govern balear. També hi ha dos punts que fan referència a finques
públiques, la zona del Cap que es faci una segona fase. La primera fase jo crec que està enllestida, però s’ha de fer molta més feina en aquesta finca, no dic una segona fase, dic un parell de fases més perquè la gent pugui aprofitar al cent per cent aquesta finca important a l’illa. Després el mateix conseller ho
va dir, s’estan acabant les obres de Can Marroig. Per tant, reiter que s’acabin i que es doni un ús important a aquesta finca, crec que impressionant dins l’illa de Formentera. Tema de delimitació. Ja sé que no és un tema directament del Govern, però és un tema on el Govern hi pot fer moltíssima força, és un tema més que recurrent, no em cansaré de repetir-ho aquí ni allà on faci falta, que es faci una delimitació alternativa i justa. I després un tema que afecta el dia a dia, em vais entrevistar amb el delegat de Costes de Balears i pregaria al Govern que li fes entendre que mentre aquest tema no se solucioni, deixés que els propietaris afectats per la delimitació de costes puguin mantenir i reformar els seus negocis, que és el seu pa de cada dia i amb allò que honestament s’intenten defensar. Després hi ha un apartat de temes més diversos, traspàs de caça als consells insulars. No pos data, som conscient d’això.
Per tant, és un tema que deix obert. Del conveni del Centre d’interpretació dels Amunts, d’una
tanqueta per a l’Ibanat a Formentera, ha estat moltes vegades reclamada perquè els bombers amb els seus camions de vegades els resulta impossible anar a certs llocs. I també, si es clausura l’abocador, que es faci una instalAlació lúdica esportiva com un camp de tir a l’abocador. Aquest tema també es va plantejar
dins el PTI i estan, en principi, tots els tràmits de medi ambient i urbanístics fets. I un tema que va treure el conseller, el tema del Port de Sant Antoni. Li faig tres matisos, actuï en consens amb l’Ajuntament
de Sant Antoni. Jo a tots els punts que li he posat a la moció sempre pos que quan hi ha diverses administracions implicades ho faci en consens amb aquella administració i amb aquesta també. Faci actuacions en el Port de Sant Antoni en consens amb l’Ajuntament de Sant Antoni. Ells coneixen millor que ningú la situació del port i podran perfeccionar la solució que vostè proposi. Que es redacti també el Pla d’ordenació de la badia de Sant Antoni, també amb el consens de l’ajuntament. I una darrera petició, que s’acabi la segona fase de la (...) de les Fonts. N’hagués pogut posar més, jo crec que ja està bé. Si els
partits que ara intervindran en volen proposar més, estic obert a posar-hi més esmenes d’addicció perquè crec que el medi
ambient ens afecta a tots.
Gràcies, presidenta.

9 comentarios:

Anónimo dijo...

I am able to make link exchange with HIGH pr pages on related keywords like [url=http://www.usainstantpayday.com]bad credit loans[/url] and other financial keywords.
My web page is www.usainstantpayday.com

If your page is important contact me.
please only good pages, wih PR>2 and related to financial keywords
Thanks
NemaAnaenue

Anónimo dijo...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anónimo dijo...

what's happening I am looking for people to join my Guild Caesary come take a look. and join my guild please! hawks raiders at http://www.lekool.com. Been playing Caesary game for 6 weeks. Caesary has been the best browser game in a long time!

[url=http://caesary.lekool.com]Caesary[/url]
[url=http://caesary.lekool.com]browser based[/url]
[url=http://video.lekool.com]Game Videos[/url]
[url=http://dc.lekool.com]Game Videos[/url]

Anónimo dijo...

AddrjebEnuDnnr [url=http://bit.ly/elancreditcard]elan credit card[/url] Jailweetutwfitjlpyy

Anónimo dijo...

I'm right here to assist get your site off to a fantastic begin. Do not be one of these that wished they had carried out it greater the very first time, then take around the job, and price, of beginning over. Your internet site displays that which you as well as your business or pastime are all about.

I am capable to offer low-cost, user-friendly, customized designed internet sites to get a broad range of organizations, organizations and teams.Additionally, it shouldn't expense a fortune to obtain you started. I am going to aid guide you via the process as well as alert you after i believe you could be finding in over your head, or beyond your budget.

Listed below are some hight top quality solutions for any resonable cost:

Front-End Development
Custom web site design
Affordable web site design
E-Commerce website design
Corporate Website Design
Innovative website design
Static Web Design
Website maintenance
Web site re-designs
SEO Services
Logo Design

Please look around the site for further information about the [url=http://www.adrianbotea.com]freelance web designer[/url] services that I am able to offer and to see examples of websites that I have designed

--------------------------------

[url=http://www.adrianbotea.com/seo-services][img]http://www.adrianbotea.com/seo-moz.png[/img][/url]

Anónimo dijo...

[url=http://www.torreysmithjerseys.com/]Nike Torrey Smith Jersey[/url]

If you had all the money you wanted, what would you be doing for work, if anything? If you are not doing what you love, what brings you joy, money may appear as a slow leak, instead of a gusher We have all had those synchronistic moments We have an eternal value placed on us from above, and there is not enough money in this world to pay for even the least of usNow what? He needs a name!Over the course of its life, you will use your dog's name more than 35,000 times

[url=http://www.broncosnflprostore.com/]Broncos Von Miller Jersey[/url]

5 Take your family out for a picnic or for a stroll along the beach or through a country park, take a cool drink outside and watch the sunset, find the simple pleasures that make life so much more special and worth living3 MANIFESTATIONS OF UNPROFESSIONALISMEvery individual in any civilised society is ruled by a code of conduct proper to that society in general and by a code of conduct proper to one's role in that society in particular I summarize the 'decoding' since it was not dependent on microscopic cross-sectional analysis of single marks but on a determination of the changing strategies involved in a complex sequence of visual, symbolic, problem-solving?

[url=http://www.andrewluckjerseys.us/]Andrew Luck Women's Jersey[/url]

Anónimo dijo...

5)Jake Locker (QB)He can be quite raw but he could really be a solid quarterback with solid coaching A shirt must be virtually of the same quality top quality since you may likely see inside jerseys situated up with the National football league gamers ourselves He's 6 foot 4 inches tall, with a 7 foot wingspan Frequently drew the advantage of a ban-among-boys situation in college from a size perspective; that will obviously disappear in the NFL A client has been unable to fix corruption of system files and does not have a backup or an AutomatedSystem Recovery (ASR) disk
Montana Fights Hunger in AmericaSince his retirement, Montana purchased a home in Sonoma County, California Joe GreeneWho can grab general rarely as quarterback, took over the running back and get that much attention, but Charles Joe green is an exception, is recognized is NFL history is 6 ft 4, 275 pounds, but speedy, nature competitive By ensuring the vehicles flip inward, onto the observe, instead of continuing onward in the crowd, many lives are actually spared and several injuries avoided Fans often like to dress up for these fair events Though there are all kinds of other franchise items such as cups, mugs, bowls, key-chains, car and computer accessories, clocks, wrist watches, etc, it is the jerseys with the team that you help and players whom you like to watch that comes close to your heart, literallySan Francisco ball-hawking protection offers 11 takeaways this year in order to drive the actual team turnover percentage to be able to plus-eight, which can be linked along with Detroit for that NFL greatest

[url=http://www.rg3jerseys.us/]Redskins RG3 Jersey[/url]
[url=http://www.claymatthewsjersey.net/]Clay Matthews Women's Jersey[/url]
[url=http://www.claymatthewsjersey.net/]Nike Clay Matthews Jersey[/url]

Anónimo dijo...

top [url=http://www.001casino.com/]001[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino games[/url] autonomous no store hand-out at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino online
[/url].

Anónimo dijo...

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and
starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information
to work on. You have done a extraordinary job!

Also visit my web blog ... Zahngold Rechner