jueves, 23 de octubre de 2008

Intervenció al debat sobre la política general del Govern

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats, jo crec que entre el discurs d’ahir que vàrem sentir al president i el del 2007, a simple vista, amb una anàlisi no molt exhaustiu, li puc dir que hi ha 22 diferències, i li diré quines són: són les vegades que vostè va anomenar la paraula crisi.

L’any passat no ho va fer cap vegada, encara que la situació no es preveia gent bona i apuntava a pitjor, segons totes les previsions dels experts. Tot el temps que ha transcorregut en què no s’ha reconegut explícitament la situació pot ser temps que després necessitem per fer feina i recuperar-la. Quin problema, Sr. President, hi havia d’agafar el bou per les banyes de conèixer la situació i començar a fer feina?

Vostè va dir ahir que ara és el moment crucial per palAliar la crisi. Crec honestament que també ho era l’any 2007. Ahir ens va dir que era la pitjor crisi des de l’any 1930, la pitjor en 78 anys. De veritat l’any passat això no ho sospitaven, quan tothom ho deia? De veritat han canviat tant d’opinió per anomenar

enguany 22 vegades la paraula crisi i l’any passat cap ni una vegada? Entenc jo que si tot ha canviat tant, el seu pacte de govern d’11 pàgines, l’hauran de revisar; a nous reptes, nous problemes, noves solucions.

Amb aquest començament, Sr. President, no vull donar a entendre que no estaré al costat del Govern balear per ajudar a remuntar la situació; per suposat que sí. Desitjo de veres que les mesures que va anunciar ahir i els altres dies siguin reactivadores i en algun cas ressuscitin sectors clau, posin mesures que mai no en sobren. Desitjo que les mesures derivades dels pactes que vostè va anunciar ahir -de l’ocupació, de l’habitatge, del capital humà, del transport, del pacte per la recerca i el desenvolupament- siguin positives, generin feina i rendiment econòmic a tots, i ho repeteixo, a tots. Passant ja a temes més concrets, a assumptes que tots els que ens escolten entenen perfectament, m’agradaria analitzar alguns projectes específics que, com vostè va dir, són vitals, creen feina i donen suport econòmic. Com un diputat per Formentera en aquest parlament parlaré també un poc sobre la política general del Govern en aquesta illa, els seus problemes, les seves possibles solucions, que hem de buscar entre tots però que ha de resoldre el seu govern en l’àmbit de les seves competències. De les actuacions que poden afectar la meva illa començaré per les relacionades amb l’agricultura, perquè li tenc una estima especial per diferents motius. Vostè, tot i que va dir que manejava el 80% del territori i que era vital, no hi va dedicar més que unes 10 línies, dient que s’està començant, començant, a fer el pacte agrari. Així el Govern ha de procurar una encertada aplicació local i insular del Pla de desenvolupament rural, perquè les ajudes que contempla aquest pla arribin al major nombre d’agricultors possible, i perquè aquests puguin accedir a una formació professional de qualitat, que permeti a la llarga que el nostre camp, el camp que s’ha mantingut durant

segles no es mori completament en uns anys, i això val, Sr. President, per a totes illes. A Formentera els darrers anys s’han creat o s’estan creant les infraestructures per revitalitzar el camp; una d’elles donarà la possibilitat per primera vegada en la història la possibilitat de regar amb aigües depurades. També

s’ha ajudat a l’Associació de ramaders, econòmicament i materialment, però l’actual govern ha de posar l’accelerador, i de veritat, per ajudar a crear novament la Cooperativa Agrícola i Ramadera. Quant a les polítiques de medi ambient, la protecció del nostre medi ambient, s’han fet en aquests darrers anys

actuacions importants a la depuradora de Formentera per intentar solucionar les males olors i fins i tot regular l’abocament d’aigües residuals provinents de la mateixa depuradora a la mar, on hi ha la reserva de Ses Salines. I a l’àmbit d’aquestes salines, dins el parc natural, s’ha realitzat tota una sèrie d’actuacions per regular l’accés indiscriminat de persones i la mobilitat sostenible dins aquest parc per part del Consell de Formentera, sense que per ara no es noti una acció decidida del Govern en aquest àmbit, en el qual ha deixat tota la iniciativa i la feina al consell, mentre que el Govern ha començat únicament en aquesta legislatura, i lentament, a senyalitzar el parc natural. Esperem, i ho dic de veritat, que estigui tota aquesta senyalització feta per a la propera temporada turística. A part que el manteniment de les finques públiques

que té aquest govern, denunciades també per la premsa, podria ser molt millor. Tampoc no he notat, tampoc no vaig notar, una especial sensibilització amb els afectats per la delimitació -ja sé que és un tema colAlateral- de la costa de Formentera; només es va preocupar, només es varen preocupar quan es varen apropar les eleccions generals. Es nota, es va notar aquest interès, però els

afectats noten, i ho pot comprovar vostè mateix, un total desinterès per part de l’Administració. A més, i li record això, han de sofrir la persecució dels funcionaris de la Demarcació de Costes, que actuen contra els afectats amb sancions desproporcionades, impedint en molts de casos el simple, simple manteniment dels negocis que poden quedar obsolets en pocs anys. Els empresaris i emprenedors, president, que vostè

elogiava ahir estan molts d’ells dins aquestes zones. Formentera, com bé sap, té uns grans avantatges, però també patim una sèrie d’inconvenients per les nostres condicions geogràfiques, que afecten la nostra mobilitat amb les altres illes i amb la península. Està molt bé que signi un conveni ferroviari a Mallorca, però també li deman a Formentera què hi ha; es continuarà subvencionant la barca que uneix Formentera i

Eivissa a primera i a darrera hores del dia? Es prendran mesures concretes perquè hi hagi una connexió regular i de qualitat entre la península i Formentera i no torni a succeir el que ha pasta aquest estiu la companyia naviliera ISCOMAR? Com està, president, la declaració d’interès públic Dènia-Formentera-

Dènia, aprovada el juny per aquest parlament per unanimitat? Vull afegir -i això ho dic en veu alta- que està molt bé que el Govern defensi els usuaris del transport marítim igual que ho fa amb el transport aeri. Aquest diputat sempre donarà suport a aquestes polítiques. Aquest diputat tampoc no parla d’un turisme ja tot l’any; per ara, dic per ara, es conforma que l’Administració doni als empresaris propostes perquè puguin gaudir una temporada bona, bona de sis o set mesos, i això en el cas d’aquesta illa s’aconsegueix millorant el transport amb accions com les que he dit abans. O amb la creació d’infraestructures com la que es deriva de la proposició no de llei votada negativament pels grups que donen suport al seu govern, i que deia que Formentera disposàs d’un recinte firal polivalent per poder fer fires, convencions, actuacions musicals i culturals, i que aquestes no es facin com fins ara a una simple carpa. La reconversió de zones urbanes, de zones turístiques madures també ha de ser una bona eina de feina, i que zones

com Els Pujols de Formentera es puguin acollir a les ajudes del Govern sorgides arrel de la Llei de barris, i que incomprensiblement el Consell de Formentera no ha demanat, potser perquè aquestes ajudes no contemplaven els consorcis com a ens autoritzats per demanar les ajudes, com també -

suposo jo o intuesc jo- ha passat a Vila. Respecte a un tema important com és la seguretat tenc la

paraula de la consellera d’Interior, a la qual he d’agrair que la policia autonòmica iniciarà la seva implantació a Formentera, una illa que no disposa de Policia Nacional i que difícilment aconsegueix assegurar una suficient o mínima presència de Guàrdia Civil, cosa que tampoc no sorprèn veient la patètica situació de la caserna de la Guàrdia Civil i que el Govern central

no soluciona. Formentera necessita urgentment unes carreteres dignes, i això, Sr. Antich, encara no passa. El conveni continua sense signar-se i el Govern central ha pressupostat només 1 milió

d’euros als pressupostos del 2009. Vostès són del mateix color polític; per favor posin-se a treballar i arribin entre tots a un acord definitiu, perquè va dir el 2007, i li ho recordo, que no hi havia massa problemes, i en un any encara no s’ha signat. I ara que parlam dels mateixos colors polítics, vostè ens ha

venut que això seria bo per a les nostres illes, però la realitat difereix molt dels seus pronòstics. Els seus mateixos consellers, alguns dels que estan asseguts avui aquí, fins i tot el seu mateix partit a les Illes, no paren de queixar-se de l’actitud de diversos ministeris respecte a les Illes Balears. Sens dubte veurem la

prova de foc amb el traspàs de competències de justícia, i sobretot en el model de finançament. Fins ara l’actitud del Govern central respecte a les nostres illes ha decebut moltíssima gent, i els seus compromisos amb altres comunitats autònomes poden perjudicar les nostres illes, que tenen, a més, un escàs -

intuesc- pes a Madrid. Jo per la meva part, Sr. President, li ofereixo, com he dit al principi, feina, ajuda, colAlaboració i responsabilitat. Confiança, jo mai no la perdré; la confiança que vostè desitja i demanava

ahir, l’ha de generar, i no és la millor manera no parlar pràcticament de crisi en 18 mesos i ahir en el debat 22 vegades.

Gràcies, presidenta.

No hay comentarios: