martes, 28 de octubre de 2008

Agenda setmanal

DIMARTS28/10/2008
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 9539/08, 9511/08, 9533/08, 9534/08, 9536/08, 9540/08, 9541/08, 9542/08, 9531/08, 9537/08, 9535/08 i 9538/08. 2.- Interpel.lació RGE núm. 4383/08, Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar. 3.- Mocions: RGE núm. 9371/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del servei de radioteràpia al nou hospital d'Eivissa, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 8193/08 i RGE núm. 9490/08, del Grup Popular, relativa a aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 6764/08. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8263/08, presentada pel Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a indignitat successòria per violència masclista.
DIMECRES29/10/2008
10:30
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Comissió
Sala Groga
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 7692/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de la cessió de les instal·lacions militars de Sa Coma al Consell Insular d'Eivissa. 2- Proposició no de llei RGE núm. 8177/08, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a model cogestió aeroportuària.
10:30
Presentació del projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2009
Sala Montenegro

10:30
Visita de 75 persones del programa Operació Retorn


10:35
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Mesa
Sala Groga
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala Senat

13:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Actes

16:30
COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Castro i Gandasegui.1) RGE núm.7719/08. Finançament del nou Hospital d'Eivissa.2) RGE núm.7720/08. Concurs d'idees per al projecte del nou Hospital d'Eivissa.3)RGE núm.7721/08. Resultat de les proves dels terrenys on s'ha d'ubicar el nou Hospital d'Eivissa.4)RGE núm.7722/08. Terreny per al nou centre de salut de Sa Colomina.5)RGE núm.7723/08. Inici de les obres del centre de salut de Sa Colomina a Eivissa.
16:35
COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic: Compareixença RGE núm. 8523/08, del Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, sol·licitada per 4 membres de la Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre diversos projectes de transport.
18:35
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS30/10/2008
09:45
Visita de 14 alumnes de garantia Social de l'IES Ses Estacions de Palma


10:25
Visita del primer grup de 23 alumnes d'Educació Especial del CEE Son Ferriol - Palma


10:30
COMISSIO DE TURISME
Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Escrit RGE núm. 8584/08, presentat pel Govern de les IB, sol·licitant la compareixença del conseller de Turisme, per tal de poder explicar la situació per la qual ha passat aquests dies la Conselleria de Turisme.2.- Proposició no de Llei RGE núm. 8522/08, del GP Popular, sobre pla específic d'inspecció per a establiments comercialitzats amb règim de tot inclòs.
10:35
COMISSIO DE TURISME
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió
11:20
Visita del segon grup de 23 alumnes d'Educació Especial del CEE Son Ferriol - Palma


12:30
COMISSIO D'ECONOMIA
Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 6554/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (ExC), relativa a creació de l'Autoritat de defensa de la competència de les Illes Balears; i RGE núm. 8240/08, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement dels costos d'insularitat.
12:35
COMISSIO D'ECONOMIA
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 6803/08, presentada pel GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre 0'7 a AOD i RGE úm. 8233/08, presentada pel GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre dret a una mort digna.
16:35
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Preguntes RGE núm. 6801/08, del Sr. Alorda, sobre inversions estatals en cultura i RGE núm. 6802/08, del Sr. Alorda, sobre inversions estatals en cultura (I) .2.- Proposicions no de Llei RGE núm. 8192/08, del GP Popular, sobre elaboració de grans projectes culturals per part del Govern de les Illes Balears i RGE núm. 8400/08, del GP Popular, sobre ajudes del Ministeri de Cultura per a l'elaboració de les cartes arqueològiques submarines de Menorca.
18:35
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.

No hay comentarios: