martes, 7 de octubre de 2008

Agenda setmanal

DILLUNS
06/10/2008 12:00 Audiència oferta per la Presidenta a l'Excm. Sr. Antoni Monserrat Quintana, vocal del Consell General del Poder Judicial
Sala Montenegro
13:30 Audiència oferta per la Presidenta a una representació del col·lectiu de capellans secularitzats
Sala Montenegro
DIMARTS
07/10/2008 10:45 COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Mesa
Sala Juntes OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 COMISSIO DE TURISME
Reunió de Mesa
Sala Juntes OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
10:50 COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Mesa
Sala Verda OD:Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la comissió.
11:00 PLE DEL PARLAMENT
Sala Cariàtides 1.- Preguntes RGE núms. 8439/08, 8441/08, 8556/08, 8559/08, 8561/08, 8564/08, 8567/08, 8555/08, 8557/08, 8565/08, 8566/08, 8558/08, 8560/08, 8562/08 i 8563/08. 2.- Interpel.lació RGE núm. 8193/08, GPPopular, implantació del servei de radioteràpia al nou hospital d'Eivissa. 3.- Moció RGE núm. 8491/08, GPMixt, política en matèria de medi ambient a Eivissa i Formentera. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4976/08. 4.- Proposicions no de llei RGE núms. 8404/08, GPPopular, laboratori mòbil per tal d'analitzar les substàncies estupefaents a Eivissa i 441/08, GPPopular, cofinançament de Son Espases.
DIMECRES
08/10/2008 12:30 MESA DEL PARLAMENT
Sala Senat
13:30 JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Actes
16:30 COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1.- Proposició no de llei RGE núm. 1151/08, presentada pel Grup Parlamentari Bloc per Mallorca PSM-Verds, relativa a llei de terminis per a l'avortament.2.- Proposició no de llei RGE núm.7981/08 presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a retalls de serveis sanitaris al centre de salud de Can Picafort.
18:30 COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7686/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures respecte del transport front la crisi econòmica; i RGE núm. 7687/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures respecte de l'habitatge front la crisi econòmica.
18:35 COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/10/2008 12:30 COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: PUNT ÚNIC Preguntes:-RGE núm. 8586/08, del Sr. Josep Melià i Ques, del GPUM, relativa a noves incorporacions;-RGE núm. 8591/08, del Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GPS, relativa a problemes tècnics del sistema de televisió digital (I);RGE núm. 8592/08, del Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GPS, relativa a problemes tècnics del sistema de televisió digital terrestre (II);RGE núm. 8593/08, del Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GPS, relativa a problemes tècnics del sistema de televisió digital terrestre (III);RGE núm. 8594/08, del Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GPS, relativa a problemes tècnics del sistema de televisió digital terrestre (IV);RGE núm. 8595/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a reducció equip direcció IB3;RGE núm. 8596/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a cost equip directiu IB3;RGE núm. 8597/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a cost anterior equip directiu IB3;RGE núm. 8598/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a reducció del pressupost d'IB3 per al 2009;RGE núm. 8599/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a retalls pressupostaris al 2008; RGE núm. 8600/08, del Sr. Antoni Serra i Torres, del GPP, relativa a participació del Sr. José Jaume a programes d'IB3.
16:30 COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1.- Preguntes, totes del Sr. Serra. RGE núm. 7695/08, sobre actuacions de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en referència a la vaga de SAD a Palma. RGE núm. 7696/08, sobre opinió referent a la vaga dels serveis del SAD a Palma. RGE núm. 7697/08, sobre compromisos econòmics pendents amb l'àmbit de la discapacitat. RGE núm. 7698/08, sobre incorporacions econòmiques al Pressupost 2008.RGE núm. 7699/08, sobre suficiència pressupostària de l'exercici 2008 i RGE núm. 7700/08, sobre nivell d'execució previst de l'exercici pressupostari 2008 de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. 2.- Proposició no de Llei RGE núm. 5570/08, presentada pel Bloc, sobre jornada de 65 hores setmanals.
16:35 COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Escrit RGE núm. 8194/08, presentat per 4 diputats membres de la Comssió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup PPopular, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del Conseller d'Esports i Joventut, per tal d'informar sobre els criteris de les subvencions de la Fundació Illesport .
18:35 COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.

No hay comentarios: