miércoles, 15 de octubre de 2008

Agenda setmanal

DIMARTS
14/10/2008 11:00 PLE DEL PARLAMENT
Sala Cariàtides 1.- Preguntes RGE núm. 9333/08, 9339/08, 9340/08, 9330/08, 9334/08, 9336/08, 9338/08, 9329/08, 9337/08, 9342/08, 9335/08, 9341/08 i 9343/08 2.-Interpel.lació, RGE núm. 6764/08, GPPopular, aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública. 3.- Moció, RGE núm. 8643/08, GPPopular, previsió i dotació de la policia turística. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 6763/08. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 2317/08, GPUM, instal.lació de radars fixos i RGE núm. 806/08, GPPopular, falta de metges especialistes a les Illes Balears.
17:00 COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1- Escrit RGE núm. 4973/08, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponents a l'exercici del 2005. 2- Escrit RGE núm. 5480/08, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els informes aprovats pel Consell de la Sindicatura relatius als comptes generals dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i Formentera corresponents a l'exercici del 2005.
DIMECRES
15/10/2008 10:00 Audiència oferta per la Presidenta als membres de la Junta Electoral de les Illes Balears
Sala Montenegro
10:30 COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Punt únic. Preguntes: RGE núm. 7701/08.- Sra. Pastor. Malalts crònics que han rebut medicaments gratis per iniciativa de l'actual Govern; RGE núm. 7702/08.- Sra. Pastor. Sistema d'ajuda a malalts crònics a l'exterior per iniciativa de l'actual Govern; RGE núm. 7703/08.- Sra. Pastor. Ajudes a domicili prestades a dependents d'origen balear a Argentina; RGE núm. 7704/08.- Sra. Pastor. Equip de cuidadors a Argentina per proporcionar ajuda als dependents d'origen balear; RGE núm. 7705/08.- Sra. Pastor. Intercanvis d'alumnes i professors amb els centres balears a l'exterior; RGE núm. 7708/08.- Sra. Pastor. Beques de postgrau concedides a joves descendents de balears; RGE núm. 7709/08.- Sra. Pastor. Cursos de formació, per iniciativa del Govern, per a joves descendents de balears, i RGE núm. 7710/08.- Sra. Pastor. Espai per a la seu oficial de la Federació de cases i centres regionals.
10:35 COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 Presentació del volum IX del Butlletí de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Balears
Sala Senat
12:30 MESA DEL PARLAMENT
Sala Senat
13:30 JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Actes
16:30 COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Comissió
Sala Verda OD:1.-Proposició no de llei RGE núm. 8401/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment de les unitats d'hospitalització a domicili.2.-Proposició no de llei RGE núm. 8402/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a eradicació de la violencia als centres sanitaris de les Illes Balears.3.-Proposició no de llei RGE núm.8525/08, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de radioterapia al nou hospital d'Eivissa.
16:35 COMISSIO NO PERMANENT DE SALUT
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Punt únic: Compareixença RGE núm. 8029/08, del Conseller de Medi Ambient, sol·licitada per 4 diputats-membres de la Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre el retard de les obres de la nova depuradora de Vila a Eivissa.
18:35 COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIAL
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/10/2008 10:30 COMISSIO DE TURISME
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1.- Proposició no de Llei RGE núm. 5242/08, del GPPopular, relativa a la reforma de la 'Ley de arrendamientos urbanos'. 2.-Proposició no de Llei RGE Núm. 8521/08, del GPPopular, relativa al Pla específic de promoció per al turisme.
10:35 COMISSIO DE TURISME
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
12:30 COMISSIO D'ECONOMIA
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1- Compareixença RGE núm. 8027/08, de la Consellera d'Agricultura i Pesca, sol·licitada per 4 diputats-membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre l'execució del pressupost de 2008 per part de la Direcció General de Pesca; 2- Compareixença RGE núm. 8028/08, de la Consellera d'Agricultura i Pesca, sol·licitada per 4 diputats-membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre l'execució del pressupost de 2008 per part de la Direcció General d'Agricultura.
12:35 COMISSIO D'ECONOMIA
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: 1.- Proposició no de Llei RGE núm. 6803/08, presentada pel GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre 07 a AOD.2.- Proposició no de Llei RGE núm. 8233/08, presentada pel GP Bloc per Mallorca i PSM-Verds, sobre dret a una mort digna.
16:35 COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALS
Reunió de Mesa
Sala Verda En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Comissió
Sala Verda OD: Escrit RGE núm. 8194/08, presentat per 4 membres de la Comissió de Cultura, Eduació i Esports, presentat pel GP Popular, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del Conseller d'Esports i Joventut, per tal d'informar sobre els criteris de les subvencions de la Fundació Illesport.
18:35 COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
Reunió de Mesa
Sala Senat En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió

No hay comentarios: