jueves, 16 de octubre de 2008

Pregunta oral relativa a pressuposts generals de l'Estat per al 2009 (debat)

MAYANS I SERRA: Gràcies, presidenta. La pregunta va dirigida al president del Govern, que veig que no em contestarà encara que parli com a portaveu del Grup Mixt, però en qualsevol cas m’agradaria saber com valora des del Govern la inversió dels pressuposts de l’Estat per a l’any 2009. El conseller d’Economia va valorar que eren un 80% més elevats que al 2006, quant al còmput de totes les Illes Balears; evidentment tenc el llistat d’inversions pures, sense convenis, de l’Estat a les Illes i va triar justament l’any en
què han estat més baixes de tot quasi, quasi, dels darrers vuit anys. És evident que pitjor no podia ser i evidentment alguna cosa millor sí que havia de ser i en aquest cas és un 80%, però com que la pregunta (...) més concreta, m’agradaria saber també la valoració respecte a les inversions de l’Estat a les illes
pitiüses, quantitat, projectes, en fi, que em desglossàs a quin nivell s’executaran.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina): Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, el primer que li diria és que per favor llegeixi bé els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009 perquè és totalment fals que siguin els pitjors del darrers vuit anys, val la pena que repassi vostè els pressupostos liquidats els darrers deu anys i veurà com els dos darrers anys és quan hi ha hagut l’augment més important de pressuposts d’inversió de l’Estat a les Illes Balears. En concret, es va passar de 217 milions l’any 2007 a 300 l’any 2008 i a 421 l’any 2009, de manera que és un increment -repetesc- les dades, ja ho vaig dir la setmana passada, són tossudes, és un 80% més
que l’any 2007, aquestes són les xifres i vostès les tenen a l’Informe econòmic financer del Pressuposts Generals de l’Estat. Per favor, llegeixin-ho millor per evitar dir coses que no són reals.
En relació amb les pitiüses al pressupostos 2009 hi ha consignats 41,8 milions d’euros destinats a inversions directes a les pitiüses. Per tant, això representa en el total dels convenis ja signats i de les inversions ja concretes de l’Estat a les Illes Balears significa el 14,5%.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA: Gràcies, Sr. Manera. Sr. Mayans, vol fer ús de la paraula? Té la paraula.
EL SR. MAYANS I SERRA: Sí, gràcies, presidenta. Tal vegada no m’he explicat bé, jo deia que és el 80% d’augment respecte al pitjor dels anys que va ser el 2006, per tant, no sé si no m’he explicat del tot bé, de totes maneres crec que falten partides molt importants. Falten partides importants a Eivissa quant a jutjats i crec que el conveni de carreteres encara no està signat, hi destina una quantitat bastant inferior a la que es necessita i quant a l’illa de Formentera falten projectes vitals com són la caserna de la guàrdia civil, no hi ha ni un sol euro, falta també alguna partida, encara que sigui a nivell orientatiu que es pugui fer més ampliable o que pugui ampliar-se en un futur respecte al conveni, si és que n’hi ha algun, del transport de residus a Formentera i Eivissa, també falta inversió, que no n’apareix cap al port de Formentera, i en definitiva, crec que falten proyectes importantíssims per a Eivissa i per a Formentera.
Som conscient de la situació que vivim, però hi ha necessitats vitals, no pot sortir el delegat del Govern dient que el quarter de la guàrdia civil, la caserna de la guàrdia civil no es fa perquè hi ha problemes burocràtics d’índole urbanística, Formentera està tot completament enllestit, (...) està totalment
urbanitzat i simplement fa falta que s’hi destini una partida, la delegada del Govern a Eivissa em va dir que revisaven el projecte a Madrid, els serveis tècnics, per tant, no fa falta res més. Fa falta que s’hi destini un pressupost adequat i per tant, ja no podrà ser el 2010 quan s’inauguri el quarter.
Un altre tema és el conveni de gestió, m’agradaria saber qui pagarà la diferència que no cobreix l’ordre del Ministeri de Transport quant a nolis, falten moltíssims sous per cobrir els 156 euros que...
LA SRA. PRESIDENTA: Moltes gràcies, Sr. Mayans. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina): Sí, només vull detallar-li algunes d’aquestes inversions dels
41,8 milions per a temes de l’Autoritat Portuària, s’invertiran 3,9 milions d’euros a les pitiüses, per a AENA s’invertiran pràcticament 33 milions d’euros, per a un parador a Eivissa s’invertiran 4 milions d’euros, per al Ministeri de Justicia s’invertiran uns 50.000 euros d’entrada i en definitiva, és una
quantitat que -val a dir-ho- s’ha de complementar amb aquella altra partida que els vaig comentar la setmana passada i que tenen reclosa als pressupostos generals de l’Estat dels 101 milions d’euros d’una partida extraordinària, d’un crèdit extraordinari per als estatuts de Catalunya i de les Illes Balears
on hi ha consignats 101 milions d’euros per a Balears on es poden complementar inversions, evidentment per a pitiüses, per a Menorca, etc., en relació amb aquesta partida. Dic això perquè l’únic que hem consignat aquí és el que ja està escripturat, el que ja està conveniat, el que està signat en definitiva, i manquen un grapat d’inversions que s’han de concretar, s’han analitzar i s’han d’especificar en futurs convenis. Gràcies.

No hay comentarios: